ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام فرهادفر، ناصر بهپور، محمدعلی آذربایجانی، علی مرادی، (1398). اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی، مجله فیض، 23(6)، 627-636. magiran.com/p2091482
Elham Farhadfar, Naser Behpour, Mohammadali Azarbaeijani, Ali Moradi, (2020). The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue, Feyz, 23(6), 627-636. magiran.com/p2091482
الهام فرهادفر، ناصر بهپور، محمدعلی آذربایجانی، علی مرادی، اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 627-636. magiran.com/p2091482
Elham Farhadfar, Naser Behpour, Mohammadali Azarbaeijani, Ali Moradi, The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue, Feyz, 2020; 23(6): 627-636. magiran.com/p2091482
الهام فرهادفر، ناصر بهپور، محمدعلی آذربایجانی، علی مرادی، "اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 627-636. magiran.com/p2091482
Elham Farhadfar, Naser Behpour, Mohammadali Azarbaeijani, Ali Moradi, "The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue", Feyz 23, no.6 (2020): 627-636. magiran.com/p2091482
الهام فرهادفر، ناصر بهپور، محمدعلی آذربایجانی، علی مرادی، (1398). 'اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی'، مجله فیض، 23(6)، صص.627-636. magiran.com/p2091482
Elham Farhadfar, Naser Behpour, Mohammadali Azarbaeijani, Ali Moradi, (2020). 'The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue', Feyz, 23(6), pp.627-636. magiran.com/p2091482
الهام فرهادفر؛ ناصر بهپور؛ محمدعلی آذربایجانی؛ علی مرادی. "اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 627-636. magiran.com/p2091482
Elham Farhadfar; Naser Behpour; Mohammadali Azarbaeijani; Ali Moradi. "The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue", Feyz, 23, 6, 2020, 627-636. magiran.com/p2091482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال