ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله عزیزی، فاطمه بهرامی، کورش گودرزی، مسعود صادقی، (1398). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری، مجله فیض، 23(6)، 637-646. magiran.com/p2091483
Rohollah Azizi, Fatemeh Bahrami, Korosh Goodarzy, Masoud Sadeghi, (2020). Comparison of the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners, Feyz, 23(6), 637-646. magiran.com/p2091483
روح الله عزیزی، فاطمه بهرامی، کورش گودرزی، مسعود صادقی، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 637-646. magiran.com/p2091483
Rohollah Azizi, Fatemeh Bahrami, Korosh Goodarzy, Masoud Sadeghi, Comparison of the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners, Feyz, 2020; 23(6): 637-646. magiran.com/p2091483
روح الله عزیزی، فاطمه بهرامی، کورش گودرزی، مسعود صادقی، "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 637-646. magiran.com/p2091483
Rohollah Azizi, Fatemeh Bahrami, Korosh Goodarzy, Masoud Sadeghi, "Comparison of the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners", Feyz 23, no.6 (2020): 637-646. magiran.com/p2091483
روح الله عزیزی، فاطمه بهرامی، کورش گودرزی، مسعود صادقی، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری'، مجله فیض، 23(6)، صص.637-646. magiran.com/p2091483
Rohollah Azizi, Fatemeh Bahrami, Korosh Goodarzy, Masoud Sadeghi, (2020). 'Comparison of the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners', Feyz, 23(6), pp.637-646. magiran.com/p2091483
روح الله عزیزی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ مسعود صادقی. "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 637-646. magiran.com/p2091483
Rohollah Azizi; Fatemeh Bahrami; Korosh Goodarzy; Masoud Sadeghi. "Comparison of the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners", Feyz, 23, 6, 2020, 637-646. magiran.com/p2091483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال