ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده شاه نظری، افشین فرهانچی، حمیدرضا خورشیدی، سجاد دانشیار، سعادت ترابیان، (1398). مقایسه ی دو روش بی دردی اپیدورال توراسیک و (PCA) Patient Controlled Analgesia وریدی از نظر میزان بی دردی و عوارض آن ها در بیماران تحت جراحی نواحی فوقانی شکم، مجله فیض، 23(6)، 647-656. magiran.com/p2091484
Vahideh Shahnazari, Afshin Farhanchi, Hamidreza Khorshid, Sajjad Daneshyar, (2020). Comparison of thoracic epidural analgesia method and intravenous PCA (Patient Controlled Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery, Feyz, 23(6), 647-656. magiran.com/p2091484
وحیده شاه نظری، افشین فرهانچی، حمیدرضا خورشیدی، سجاد دانشیار، سعادت ترابیان، مقایسه ی دو روش بی دردی اپیدورال توراسیک و (PCA) Patient Controlled Analgesia وریدی از نظر میزان بی دردی و عوارض آن ها در بیماران تحت جراحی نواحی فوقانی شکم. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 647-656. magiran.com/p2091484
Vahideh Shahnazari, Afshin Farhanchi, Hamidreza Khorshid, Sajjad Daneshyar, Comparison of thoracic epidural analgesia method and intravenous PCA (Patient Controlled Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery, Feyz, 2020; 23(6): 647-656. magiran.com/p2091484
وحیده شاه نظری، افشین فرهانچی، حمیدرضا خورشیدی، سجاد دانشیار، سعادت ترابیان، "مقایسه ی دو روش بی دردی اپیدورال توراسیک و (PCA) Patient Controlled Analgesia وریدی از نظر میزان بی دردی و عوارض آن ها در بیماران تحت جراحی نواحی فوقانی شکم"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 647-656. magiran.com/p2091484
Vahideh Shahnazari, Afshin Farhanchi, Hamidreza Khorshid, Sajjad Daneshyar, "Comparison of thoracic epidural analgesia method and intravenous PCA (Patient Controlled Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery", Feyz 23, no.6 (2020): 647-656. magiran.com/p2091484
وحیده شاه نظری، افشین فرهانچی، حمیدرضا خورشیدی، سجاد دانشیار، سعادت ترابیان، (1398). 'مقایسه ی دو روش بی دردی اپیدورال توراسیک و (PCA) Patient Controlled Analgesia وریدی از نظر میزان بی دردی و عوارض آن ها در بیماران تحت جراحی نواحی فوقانی شکم'، مجله فیض، 23(6)، صص.647-656. magiran.com/p2091484
Vahideh Shahnazari, Afshin Farhanchi, Hamidreza Khorshid, Sajjad Daneshyar, (2020). 'Comparison of thoracic epidural analgesia method and intravenous PCA (Patient Controlled Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery', Feyz, 23(6), pp.647-656. magiran.com/p2091484
وحیده شاه نظری؛ افشین فرهانچی؛ حمیدرضا خورشیدی؛ سجاد دانشیار؛ سعادت ترابیان. "مقایسه ی دو روش بی دردی اپیدورال توراسیک و (PCA) Patient Controlled Analgesia وریدی از نظر میزان بی دردی و عوارض آن ها در بیماران تحت جراحی نواحی فوقانی شکم". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 647-656. magiran.com/p2091484
Vahideh Shahnazari; Afshin Farhanchi; Hamidreza Khorshid; Sajjad Daneshyar. "Comparison of thoracic epidural analgesia method and intravenous PCA (Patient Controlled Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery", Feyz, 23, 6, 2020, 647-656. magiran.com/p2091484
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال