ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم خزائی کوهپر، آذین علوی، (1398). ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس، مجله فیض، 23(6)، 657-663. magiran.com/p2091485
Maryam Khazaei, Koohpar, Azin Alavi, (2020). The relationship between serum interleukin-10 (IL-10) and preeclampsia in pregnant women in the third trimester in Bandar Abbas, Feyz, 23(6), 657-663. magiran.com/p2091485
مریم خزائی کوهپر، آذین علوی، ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 657-663. magiran.com/p2091485
Maryam Khazaei, Koohpar, Azin Alavi, The relationship between serum interleukin-10 (IL-10) and preeclampsia in pregnant women in the third trimester in Bandar Abbas, Feyz, 2020; 23(6): 657-663. magiran.com/p2091485
مریم خزائی کوهپر، آذین علوی، "ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 657-663. magiran.com/p2091485
Maryam Khazaei, Koohpar, Azin Alavi, "The relationship between serum interleukin-10 (IL-10) and preeclampsia in pregnant women in the third trimester in Bandar Abbas", Feyz 23, no.6 (2020): 657-663. magiran.com/p2091485
مریم خزائی کوهپر، آذین علوی، (1398). 'ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس'، مجله فیض، 23(6)، صص.657-663. magiran.com/p2091485
Maryam Khazaei, Koohpar, Azin Alavi, (2020). 'The relationship between serum interleukin-10 (IL-10) and preeclampsia in pregnant women in the third trimester in Bandar Abbas', Feyz, 23(6), pp.657-663. magiran.com/p2091485
مریم خزائی کوهپر؛ آذین علوی. "ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 657-663. magiran.com/p2091485
Maryam Khazaei; Koohpar; Azin Alavi. "The relationship between serum interleukin-10 (IL-10) and preeclampsia in pregnant women in the third trimester in Bandar Abbas", Feyz, 23, 6, 2020, 657-663. magiran.com/p2091485
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال