ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا فرضی زاده، لطفعلی بلبلی، اکبر آبروش، بابک نخستین روحی، (1398). مقایسه تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های کراتین کیناز و تروپونین قلبی، مجله فیض، 23(6)، 664-671. magiran.com/p2091486
Reza Farzizade, Lotfali Bolboli, Akbar Abravesh, Babak Nakhostinrohi, (2020). Comparison of the effects of two types of acute weight loss program (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and cardiac troponin enzymes, Feyz, 23(6), 664-671. magiran.com/p2091486
رضا فرضی زاده، لطفعلی بلبلی، اکبر آبروش، بابک نخستین روحی، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های کراتین کیناز و تروپونین قلبی. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 664-671. magiran.com/p2091486
Reza Farzizade, Lotfali Bolboli, Akbar Abravesh, Babak Nakhostinrohi, Comparison of the effects of two types of acute weight loss program (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and cardiac troponin enzymes, Feyz, 2020; 23(6): 664-671. magiran.com/p2091486
رضا فرضی زاده، لطفعلی بلبلی، اکبر آبروش، بابک نخستین روحی، "مقایسه تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های کراتین کیناز و تروپونین قلبی"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 664-671. magiran.com/p2091486
Reza Farzizade, Lotfali Bolboli, Akbar Abravesh, Babak Nakhostinrohi, "Comparison of the effects of two types of acute weight loss program (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and cardiac troponin enzymes", Feyz 23, no.6 (2020): 664-671. magiran.com/p2091486
رضا فرضی زاده، لطفعلی بلبلی، اکبر آبروش، بابک نخستین روحی، (1398). 'مقایسه تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های کراتین کیناز و تروپونین قلبی'، مجله فیض، 23(6)، صص.664-671. magiran.com/p2091486
Reza Farzizade, Lotfali Bolboli, Akbar Abravesh, Babak Nakhostinrohi, (2020). 'Comparison of the effects of two types of acute weight loss program (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and cardiac troponin enzymes', Feyz, 23(6), pp.664-671. magiran.com/p2091486
رضا فرضی زاده؛ لطفعلی بلبلی؛ اکبر آبروش؛ بابک نخستین روحی. "مقایسه تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های کراتین کیناز و تروپونین قلبی". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 664-671. magiran.com/p2091486
Reza Farzizade; Lotfali Bolboli; Akbar Abravesh; Babak Nakhostinrohi. "Comparison of the effects of two types of acute weight loss program (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and cardiac troponin enzymes", Feyz, 23, 6, 2020, 664-671. magiran.com/p2091486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال