ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی حبیب الهی، نجمه رنجی، زینب خزایی کوهپر، هانیه سادات کمالی فر، (1398). شناسایی جهش در انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در افراد مبتلا به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی، مجله فیض، 23(6)، 672-678. magiran.com/p2091487
Hadi Habibollahi, Najmeh Ranji, Zeinab Khazaei, Koohpar, Hanieh Sadat Kamalifar, (2020). Identification of mutation in 3'-end of exon 15 of APC gene in familial adenomatous polyposis patients, Feyz, 23(6), 672-678. magiran.com/p2091487
هادی حبیب الهی، نجمه رنجی، زینب خزایی کوهپر، هانیه سادات کمالی فر، شناسایی جهش در انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در افراد مبتلا به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 672-678. magiran.com/p2091487
Hadi Habibollahi, Najmeh Ranji, Zeinab Khazaei, Koohpar, Hanieh Sadat Kamalifar, Identification of mutation in 3'-end of exon 15 of APC gene in familial adenomatous polyposis patients, Feyz, 2020; 23(6): 672-678. magiran.com/p2091487
هادی حبیب الهی، نجمه رنجی، زینب خزایی کوهپر، هانیه سادات کمالی فر، "شناسایی جهش در انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در افراد مبتلا به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 672-678. magiran.com/p2091487
Hadi Habibollahi, Najmeh Ranji, Zeinab Khazaei, Koohpar, Hanieh Sadat Kamalifar, "Identification of mutation in 3'-end of exon 15 of APC gene in familial adenomatous polyposis patients", Feyz 23, no.6 (2020): 672-678. magiran.com/p2091487
هادی حبیب الهی، نجمه رنجی، زینب خزایی کوهپر، هانیه سادات کمالی فر، (1398). 'شناسایی جهش در انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در افراد مبتلا به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی'، مجله فیض، 23(6)، صص.672-678. magiran.com/p2091487
Hadi Habibollahi, Najmeh Ranji, Zeinab Khazaei, Koohpar, Hanieh Sadat Kamalifar, (2020). 'Identification of mutation in 3'-end of exon 15 of APC gene in familial adenomatous polyposis patients', Feyz, 23(6), pp.672-678. magiran.com/p2091487
هادی حبیب الهی؛ نجمه رنجی؛ زینب خزایی کوهپر؛ هانیه سادات کمالی فر. "شناسایی جهش در انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در افراد مبتلا به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 672-678. magiran.com/p2091487
Hadi Habibollahi; Najmeh Ranji; Zeinab Khazaei; Koohpar; Hanieh Sadat Kamalifar. "Identification of mutation in 3'-end of exon 15 of APC gene in familial adenomatous polyposis patients", Feyz, 23, 6, 2020, 672-678. magiran.com/p2091487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال