ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه خدانظر، علی حسنی، محمدرضا ربیعی، (1398). اثر آنتی اکسیدانی آغوز گاوی در پاسخ به فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست، مجله فیض، 23(6)، 679-688. magiran.com/p2091488
Fahimeh Khodanazar, Ali Hassani, Mohammadreza Rabie, (2020). Effects of antioxidant bovine colostrum supplementation in response to stress-induced exhaustive exercise activity in female futsal students, Feyz, 23(6), 679-688. magiran.com/p2091488
فهیمه خدانظر، علی حسنی، محمدرضا ربیعی، اثر آنتی اکسیدانی آغوز گاوی در پاسخ به فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 679-688. magiran.com/p2091488
Fahimeh Khodanazar, Ali Hassani, Mohammadreza Rabie, Effects of antioxidant bovine colostrum supplementation in response to stress-induced exhaustive exercise activity in female futsal students, Feyz, 2020; 23(6): 679-688. magiran.com/p2091488
فهیمه خدانظر، علی حسنی، محمدرضا ربیعی، "اثر آنتی اکسیدانی آغوز گاوی در پاسخ به فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 679-688. magiran.com/p2091488
Fahimeh Khodanazar, Ali Hassani, Mohammadreza Rabie, "Effects of antioxidant bovine colostrum supplementation in response to stress-induced exhaustive exercise activity in female futsal students", Feyz 23, no.6 (2020): 679-688. magiran.com/p2091488
فهیمه خدانظر، علی حسنی، محمدرضا ربیعی، (1398). 'اثر آنتی اکسیدانی آغوز گاوی در پاسخ به فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست'، مجله فیض، 23(6)، صص.679-688. magiran.com/p2091488
Fahimeh Khodanazar, Ali Hassani, Mohammadreza Rabie, (2020). 'Effects of antioxidant bovine colostrum supplementation in response to stress-induced exhaustive exercise activity in female futsal students', Feyz, 23(6), pp.679-688. magiran.com/p2091488
فهیمه خدانظر؛ علی حسنی؛ محمدرضا ربیعی. "اثر آنتی اکسیدانی آغوز گاوی در پاسخ به فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 679-688. magiran.com/p2091488
Fahimeh Khodanazar; Ali Hassani; Mohammadreza Rabie. "Effects of antioxidant bovine colostrum supplementation in response to stress-induced exhaustive exercise activity in female futsal students", Feyz, 23, 6, 2020, 679-688. magiran.com/p2091488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال