ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه مقبلی هنزائی، عبداله امیدی، زهرا زنجانی، (1398). مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی، مجله فیض، 23(6)، 689-697. magiran.com/p2091489
Masumeh Moghbeli, Hanzaii, Abdollah Omidi, Zahra Zanjani, (2020). The comparison of distress tolerance and experiential avoidance in people with health anxiety and normal people, Feyz, 23(6), 689-697. magiran.com/p2091489
معصومه مقبلی هنزائی، عبداله امیدی، زهرا زنجانی، مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 689-697. magiran.com/p2091489
Masumeh Moghbeli, Hanzaii, Abdollah Omidi, Zahra Zanjani, The comparison of distress tolerance and experiential avoidance in people with health anxiety and normal people, Feyz, 2020; 23(6): 689-697. magiran.com/p2091489
معصومه مقبلی هنزائی، عبداله امیدی، زهرا زنجانی، "مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 689-697. magiran.com/p2091489
Masumeh Moghbeli, Hanzaii, Abdollah Omidi, Zahra Zanjani, "The comparison of distress tolerance and experiential avoidance in people with health anxiety and normal people", Feyz 23, no.6 (2020): 689-697. magiran.com/p2091489
معصومه مقبلی هنزائی، عبداله امیدی، زهرا زنجانی، (1398). 'مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی'، مجله فیض، 23(6)، صص.689-697. magiran.com/p2091489
Masumeh Moghbeli, Hanzaii, Abdollah Omidi, Zahra Zanjani, (2020). 'The comparison of distress tolerance and experiential avoidance in people with health anxiety and normal people', Feyz, 23(6), pp.689-697. magiran.com/p2091489
معصومه مقبلی هنزائی؛ عبداله امیدی؛ زهرا زنجانی. "مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 689-697. magiran.com/p2091489
Masumeh Moghbeli; Hanzaii; Abdollah Omidi; Zahra Zanjani. "The comparison of distress tolerance and experiential avoidance in people with health anxiety and normal people", Feyz, 23, 6, 2020, 689-697. magiran.com/p2091489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال