ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه مژده کار، کامران حاجی نبی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، (1398). اولویت بندی شاخص های مالی تاثیرگذار در تامین مالی عادلانه ی سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت، مجله فیض، 23(6)، 698-705. magiran.com/p2091490
Reihaneh Mojdehkar, Kamran Hajinabi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, (2020). Prioritizing influential financial indicators in equitable health financing based on the fairness benchmarking framework, Feyz, 23(6), 698-705. magiran.com/p2091490
ریحانه مژده کار، کامران حاجی نبی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، اولویت بندی شاخص های مالی تاثیرگذار در تامین مالی عادلانه ی سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 698-705. magiran.com/p2091490
Reihaneh Mojdehkar, Kamran Hajinabi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, Prioritizing influential financial indicators in equitable health financing based on the fairness benchmarking framework, Feyz, 2020; 23(6): 698-705. magiran.com/p2091490
ریحانه مژده کار، کامران حاجی نبی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، "اولویت بندی شاخص های مالی تاثیرگذار در تامین مالی عادلانه ی سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 698-705. magiran.com/p2091490
Reihaneh Mojdehkar, Kamran Hajinabi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, "Prioritizing influential financial indicators in equitable health financing based on the fairness benchmarking framework", Feyz 23, no.6 (2020): 698-705. magiran.com/p2091490
ریحانه مژده کار، کامران حاجی نبی، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، (1398). 'اولویت بندی شاخص های مالی تاثیرگذار در تامین مالی عادلانه ی سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت'، مجله فیض، 23(6)، صص.698-705. magiran.com/p2091490
Reihaneh Mojdehkar, Kamran Hajinabi, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi, (2020). 'Prioritizing influential financial indicators in equitable health financing based on the fairness benchmarking framework', Feyz, 23(6), pp.698-705. magiran.com/p2091490
ریحانه مژده کار؛ کامران حاجی نبی؛ کتایون جهانگیری؛ لیلا ریاحی. "اولویت بندی شاخص های مالی تاثیرگذار در تامین مالی عادلانه ی سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 698-705. magiran.com/p2091490
Reihaneh Mojdehkar; Kamran Hajinabi; Katayoun Jahangiri; Leila Riahi. "Prioritizing influential financial indicators in equitable health financing based on the fairness benchmarking framework", Feyz, 23, 6, 2020, 698-705. magiran.com/p2091490
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال