ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعمت راستگو، حسین پناهیان، (1399). ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 8(1)، 23-40. magiran.com/p2091501
Nemat Rastgoo, Hossein Panahian , (2020). Evaluating the Effectiveness of GARCH Models in the Estimation of Systematic Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange, Asset Management and Financing, 8(1), 23-40. magiran.com/p2091501
نعمت راستگو، حسین پناهیان، ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 1399؛ 8(1): 23-40. magiran.com/p2091501
Nemat Rastgoo, Hossein Panahian , Evaluating the Effectiveness of GARCH Models in the Estimation of Systematic Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange, Asset Management and Financing, 2020; 8(1): 23-40. magiran.com/p2091501
نعمت راستگو، حسین پناهیان، "ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 8، شماره 1 (1399): 23-40. magiran.com/p2091501
Nemat Rastgoo, Hossein Panahian , "Evaluating the Effectiveness of GARCH Models in the Estimation of Systematic Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange", Asset Management and Financing 8, no.1 (2020): 23-40. magiran.com/p2091501
نعمت راستگو، حسین پناهیان، (1399). 'ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 8(1)، صص.23-40. magiran.com/p2091501
Nemat Rastgoo, Hossein Panahian , (2020). 'Evaluating the Effectiveness of GARCH Models in the Estimation of Systematic Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange', Asset Management and Financing, 8(1), pp.23-40. magiran.com/p2091501
نعمت راستگو؛ حسین پناهیان. "ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 8 ،1 ، 1399، 23-40. magiran.com/p2091501
Nemat Rastgoo; Hossein Panahian . "Evaluating the Effectiveness of GARCH Models in the Estimation of Systematic Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange", Asset Management and Financing, 8, 1, 2020, 23-40. magiran.com/p2091501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال