ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی دانشورکیان، سهیلا امامی، امیرحسین دانشورکیان، (1398). بیان هنری در ساخت غزل سعدی، فصلنامه کیمیای هنر، 8(31)، 19-33. magiran.com/p2091519
Ali Daneshvar Kiyan, Soheila Emami, Amir Hosein Daneshvar Kiyan, (2020). Artistic Expression in the Making of Sa’di’s Sonnet, Kimiya-ye-Honar, 8(31), 19-33. magiran.com/p2091519
علی دانشورکیان، سهیلا امامی، امیرحسین دانشورکیان، بیان هنری در ساخت غزل سعدی. فصلنامه کیمیای هنر، 1398؛ 8(31): 19-33. magiran.com/p2091519
Ali Daneshvar Kiyan, Soheila Emami, Amir Hosein Daneshvar Kiyan, Artistic Expression in the Making of Sa’di’s Sonnet, Kimiya-ye-Honar, 2020; 8(31): 19-33. magiran.com/p2091519
علی دانشورکیان، سهیلا امامی، امیرحسین دانشورکیان، "بیان هنری در ساخت غزل سعدی"، فصلنامه کیمیای هنر 8، شماره 31 (1398): 19-33. magiran.com/p2091519
Ali Daneshvar Kiyan, Soheila Emami, Amir Hosein Daneshvar Kiyan, "Artistic Expression in the Making of Sa’di’s Sonnet", Kimiya-ye-Honar 8, no.31 (2020): 19-33. magiran.com/p2091519
علی دانشورکیان، سهیلا امامی، امیرحسین دانشورکیان، (1398). 'بیان هنری در ساخت غزل سعدی'، فصلنامه کیمیای هنر، 8(31)، صص.19-33. magiran.com/p2091519
Ali Daneshvar Kiyan, Soheila Emami, Amir Hosein Daneshvar Kiyan, (2020). 'Artistic Expression in the Making of Sa’di’s Sonnet', Kimiya-ye-Honar, 8(31), pp.19-33. magiran.com/p2091519
علی دانشورکیان؛ سهیلا امامی؛ امیرحسین دانشورکیان. "بیان هنری در ساخت غزل سعدی". فصلنامه کیمیای هنر، 8 ،31 ، 1398، 19-33. magiran.com/p2091519
Ali Daneshvar Kiyan; Soheila Emami; Amir Hosein Daneshvar Kiyan. "Artistic Expression in the Making of Sa’di’s Sonnet", Kimiya-ye-Honar, 8, 31, 2020, 19-33. magiran.com/p2091519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال