ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا بوستانی، فرهاد موسوی، حجت کرمی، سعید فرزین، (1398). بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین دست مخزن سد زاینده رود با استفاده از معیارهای سیستم های آشوبناک، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، 19-32. magiran.com/p2091626
M. Boustani, F. Mousavi, H. Karami, S. Farzin, (2020). Investigating the Chaotic Nature of Flow the Upstream and Downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir Using Chaotic Systems’ Criteria, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), 19-32. magiran.com/p2091626
مهسا بوستانی، فرهاد موسوی، حجت کرمی، سعید فرزین، بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین دست مخزن سد زاینده رود با استفاده از معیارهای سیستم های آشوبناک. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(4): 19-32. magiran.com/p2091626
M. Boustani, F. Mousavi, H. Karami, S. Farzin, Investigating the Chaotic Nature of Flow the Upstream and Downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir Using Chaotic Systems’ Criteria, Journal of Hydrology and Soil Science, 2020; 23(4): 19-32. magiran.com/p2091626
مهسا بوستانی، فرهاد موسوی، حجت کرمی، سعید فرزین، "بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین دست مخزن سد زاینده رود با استفاده از معیارهای سیستم های آشوبناک"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 4 (1398): 19-32. magiran.com/p2091626
M. Boustani, F. Mousavi, H. Karami, S. Farzin, "Investigating the Chaotic Nature of Flow the Upstream and Downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir Using Chaotic Systems’ Criteria", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.4 (2020): 19-32. magiran.com/p2091626
مهسا بوستانی، فرهاد موسوی، حجت کرمی، سعید فرزین، (1398). 'بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین دست مخزن سد زاینده رود با استفاده از معیارهای سیستم های آشوبناک'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، صص.19-32. magiran.com/p2091626
M. Boustani, F. Mousavi, H. Karami, S. Farzin, (2020). 'Investigating the Chaotic Nature of Flow the Upstream and Downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir Using Chaotic Systems’ Criteria', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), pp.19-32. magiran.com/p2091626
مهسا بوستانی؛ فرهاد موسوی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین. "بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پایین دست مخزن سد زاینده رود با استفاده از معیارهای سیستم های آشوبناک". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،4 ، 1398، 19-32. magiran.com/p2091626
M. Boustani; F. Mousavi; H. Karami; S. Farzin. "Investigating the Chaotic Nature of Flow the Upstream and Downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir Using Chaotic Systems’ Criteria", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 4, 2020, 19-32. magiran.com/p2091626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال