ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاها یوسفی بابادی، مجید لطفعلیان، حسن اکبری، (1398). اثر برخی ویژگی های خاک بر هدررفت خاک شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، 85-92. magiran.com/p2091631
T. Yousefi Babadi, M. Lotfalianand, H. Akbari, (2020). The Effects of Some Soil Properties on Soil Loss in the Cut Slopes of Forest Roads (A Case Study: District No. 2, Series No. 5 of NekaChoob Company), Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), 85-92. magiran.com/p2091631
طاها یوسفی بابادی، مجید لطفعلیان، حسن اکبری، اثر برخی ویژگی های خاک بر هدررفت خاک شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(4): 85-92. magiran.com/p2091631
T. Yousefi Babadi, M. Lotfalianand, H. Akbari, The Effects of Some Soil Properties on Soil Loss in the Cut Slopes of Forest Roads (A Case Study: District No. 2, Series No. 5 of NekaChoob Company), Journal of Hydrology and Soil Science, 2020; 23(4): 85-92. magiran.com/p2091631
طاها یوسفی بابادی، مجید لطفعلیان، حسن اکبری، "اثر برخی ویژگی های خاک بر هدررفت خاک شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 4 (1398): 85-92. magiran.com/p2091631
T. Yousefi Babadi, M. Lotfalianand, H. Akbari, "The Effects of Some Soil Properties on Soil Loss in the Cut Slopes of Forest Roads (A Case Study: District No. 2, Series No. 5 of NekaChoob Company)", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.4 (2020): 85-92. magiran.com/p2091631
طاها یوسفی بابادی، مجید لطفعلیان، حسن اکبری، (1398). 'اثر برخی ویژگی های خاک بر هدررفت خاک شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، صص.85-92. magiran.com/p2091631
T. Yousefi Babadi, M. Lotfalianand, H. Akbari, (2020). 'The Effects of Some Soil Properties on Soil Loss in the Cut Slopes of Forest Roads (A Case Study: District No. 2, Series No. 5 of NekaChoob Company)', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), pp.85-92. magiran.com/p2091631
طاها یوسفی بابادی؛ مجید لطفعلیان؛ حسن اکبری. "اثر برخی ویژگی های خاک بر هدررفت خاک شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش 2 سری 5 نکاچوب)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،4 ، 1398، 85-92. magiran.com/p2091631
T. Yousefi Babadi; M. Lotfalianand; H. Akbari. "The Effects of Some Soil Properties on Soil Loss in the Cut Slopes of Forest Roads (A Case Study: District No. 2, Series No. 5 of NekaChoob Company)", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 4, 2020, 85-92. magiran.com/p2091631
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال