ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین هنربخش، محمد فتحی، محمد رستمی، (1398). تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط افکنه ای با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، 255-271. magiran.com/p2091643
A. Honarbakhsh, M. Fathi, M. Rostami, (2020). Numerical Analysis of Hydraulic Flow in a River Alluvial Fan with the CCHE2D (A Case Study: Oregon River between the Sudjan Bridge and Dimeh), Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), 255-271. magiran.com/p2091643
افشین هنربخش، محمد فتحی، محمد رستمی، تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط افکنه ای با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(4): 255-271. magiran.com/p2091643
A. Honarbakhsh, M. Fathi, M. Rostami, Numerical Analysis of Hydraulic Flow in a River Alluvial Fan with the CCHE2D (A Case Study: Oregon River between the Sudjan Bridge and Dimeh), Journal of Hydrology and Soil Science, 2020; 23(4): 255-271. magiran.com/p2091643
افشین هنربخش، محمد فتحی، محمد رستمی، "تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط افکنه ای با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 4 (1398): 255-271. magiran.com/p2091643
A. Honarbakhsh, M. Fathi, M. Rostami, "Numerical Analysis of Hydraulic Flow in a River Alluvial Fan with the CCHE2D (A Case Study: Oregon River between the Sudjan Bridge and Dimeh)", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.4 (2020): 255-271. magiran.com/p2091643
افشین هنربخش، محمد فتحی، محمد رستمی، (1398). 'تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط افکنه ای با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، صص.255-271. magiran.com/p2091643
A. Honarbakhsh, M. Fathi, M. Rostami, (2020). 'Numerical Analysis of Hydraulic Flow in a River Alluvial Fan with the CCHE2D (A Case Study: Oregon River between the Sudjan Bridge and Dimeh)', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), pp.255-271. magiran.com/p2091643
افشین هنربخش؛ محمد فتحی؛ محمد رستمی. "تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروط افکنه ای با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،4 ، 1398، 255-271. magiran.com/p2091643
A. Honarbakhsh; M. Fathi; M. Rostami. "Numerical Analysis of Hydraulic Flow in a River Alluvial Fan with the CCHE2D (A Case Study: Oregon River between the Sudjan Bridge and Dimeh)", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 4, 2020, 255-271. magiran.com/p2091643
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال