ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین صادقی، یعقوب دین پژوه، (1398). پیش‎‏نمایی بارش و روند تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره‏‎های آتی (مطالعه موردی: تبریز)، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5(4)، 239-250. magiran.com/p2092165
Amin Sadeqi , Yagob Dinpashoh, (2020). Projection of Precipitation and its Variability under the Climate Change Conditions in the Future Periods (Case Study: Tabriz), Journal of Environment and Water Engineering, 5(4), 239-250. magiran.com/p2092165
امین صادقی، یعقوب دین پژوه، پیش‎‏نمایی بارش و روند تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره‏‎های آتی (مطالعه موردی: تبریز). مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1398؛ 5(4): 239-250. magiran.com/p2092165
Amin Sadeqi , Yagob Dinpashoh, Projection of Precipitation and its Variability under the Climate Change Conditions in the Future Periods (Case Study: Tabriz), Journal of Environment and Water Engineering, 2020; 5(4): 239-250. magiran.com/p2092165
امین صادقی، یعقوب دین پژوه، "پیش‎‏نمایی بارش و روند تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره‏‎های آتی (مطالعه موردی: تبریز)"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 5، شماره 4 (1398): 239-250. magiran.com/p2092165
Amin Sadeqi , Yagob Dinpashoh, "Projection of Precipitation and its Variability under the Climate Change Conditions in the Future Periods (Case Study: Tabriz)", Journal of Environment and Water Engineering 5, no.4 (2020): 239-250. magiran.com/p2092165
امین صادقی، یعقوب دین پژوه، (1398). 'پیش‎‏نمایی بارش و روند تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره‏‎های آتی (مطالعه موردی: تبریز)'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5(4)، صص.239-250. magiran.com/p2092165
Amin Sadeqi , Yagob Dinpashoh, (2020). 'Projection of Precipitation and its Variability under the Climate Change Conditions in the Future Periods (Case Study: Tabriz)', Journal of Environment and Water Engineering, 5(4), pp.239-250. magiran.com/p2092165
امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه. "پیش‎‏نمایی بارش و روند تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره‏‎های آتی (مطالعه موردی: تبریز)". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5 ،4 ، 1398، 239-250. magiran.com/p2092165
Amin Sadeqi ; Yagob Dinpashoh. "Projection of Precipitation and its Variability under the Climate Change Conditions in the Future Periods (Case Study: Tabriz)", Journal of Environment and Water Engineering, 5, 4, 2020, 239-250. magiran.com/p2092165
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال