ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم انصاری، سیدمحسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، علیرضا افشاریفر، (1398). القای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55(3)، 209-226. magiran.com/p2092186
M. Ansari, S.M. Taghavi, H. Hamzehzarghani, A. Afsharifar, (2019). Induction of resistance in tomato by β-aminobutyric acid against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Ta18 strain isolated from Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 55(3), 209-226. magiran.com/p2092186
مریم انصاری، سیدمحسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، علیرضا افشاریفر، القای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1398؛ 55(3): 209-226. magiran.com/p2092186
M. Ansari, S.M. Taghavi, H. Hamzehzarghani, A. Afsharifar, Induction of resistance in tomato by β-aminobutyric acid against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Ta18 strain isolated from Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 2019; 55(3): 209-226. magiran.com/p2092186
مریم انصاری، سیدمحسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، علیرضا افشاریفر، "القای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 55، شماره 3 (1398): 209-226. magiran.com/p2092186
M. Ansari, S.M. Taghavi, H. Hamzehzarghani, A. Afsharifar, "Induction of resistance in tomato by β-aminobutyric acid against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Ta18 strain isolated from Iran", Iranian Journal of Plant Pathology 55, no.3 (2019): 209-226. magiran.com/p2092186
مریم انصاری، سیدمحسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، علیرضا افشاریفر، (1398). 'القای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55(3)، صص.209-226. magiran.com/p2092186
M. Ansari, S.M. Taghavi, H. Hamzehzarghani, A. Afsharifar, (2019). 'Induction of resistance in tomato by β-aminobutyric acid against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Ta18 strain isolated from Iran', Iranian Journal of Plant Pathology, 55(3), pp.209-226. magiran.com/p2092186
مریم انصاری؛ سیدمحسن تقوی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ علیرضا افشاریفر. "القای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از بتا-آمینوبوتریک اسید علیه جدایه Ta18 باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis جداشده از ایران". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55 ،3 ، 1398، 209-226. magiran.com/p2092186
M. Ansari; S.M. Taghavi; H. Hamzehzarghani; A. Afsharifar. "Induction of resistance in tomato by β-aminobutyric acid against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Ta18 strain isolated from Iran", Iranian Journal of Plant Pathology, 55, 3, 2019, 209-226. magiran.com/p2092186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال