ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبا صادقی، فاطمه درخشنده، فاطمه خانلر، پریسا رضایی، (1398). بررسی تاثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام دارای بدعملکردی کامی-حلقی (مطالعه تک- آزمودنی)، فصلنامه طب توانبخشی، 8(4)، 153-164. magiran.com/p2092221
Saba Sadeghi, Fatemeh Derakhshandeh, Fatemeh Khanlar, Parisa Rezaei , (2019). and perceptual speech assessments in an individual with cleft palate and VPI:A Single-Subject Study, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(4), 153-164. magiran.com/p2092221
صبا صادقی، فاطمه درخشنده، فاطمه خانلر، پریسا رضایی، بررسی تاثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام دارای بدعملکردی کامی-حلقی (مطالعه تک- آزمودنی). فصلنامه طب توانبخشی، 1398؛ 8(4): 153-164. magiran.com/p2092221
Saba Sadeghi, Fatemeh Derakhshandeh, Fatemeh Khanlar, Parisa Rezaei , and perceptual speech assessments in an individual with cleft palate and VPI:A Single-Subject Study, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 8(4): 153-164. magiran.com/p2092221
صبا صادقی، فاطمه درخشنده، فاطمه خانلر، پریسا رضایی، "بررسی تاثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام دارای بدعملکردی کامی-حلقی (مطالعه تک- آزمودنی)"، فصلنامه طب توانبخشی 8، شماره 4 (1398): 153-164. magiran.com/p2092221
Saba Sadeghi, Fatemeh Derakhshandeh, Fatemeh Khanlar, Parisa Rezaei , "and perceptual speech assessments in an individual with cleft palate and VPI:A Single-Subject Study", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 8, no.4 (2019): 153-164. magiran.com/p2092221
صبا صادقی، فاطمه درخشنده، فاطمه خانلر، پریسا رضایی، (1398). 'بررسی تاثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام دارای بدعملکردی کامی-حلقی (مطالعه تک- آزمودنی)'، فصلنامه طب توانبخشی، 8(4)، صص.153-164. magiran.com/p2092221
Saba Sadeghi, Fatemeh Derakhshandeh, Fatemeh Khanlar, Parisa Rezaei , (2019). 'and perceptual speech assessments in an individual with cleft palate and VPI:A Single-Subject Study', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(4), pp.153-164. magiran.com/p2092221
صبا صادقی؛ فاطمه درخشنده؛ فاطمه خانلر؛ پریسا رضایی. "بررسی تاثیر مداخله درمان خطاهای تولید غیردهانی بر نتایج ارزیابی نیزومتری و ارزیابی های ادراکی گفتار در کودک مبتلا به شکاف کام دارای بدعملکردی کامی-حلقی (مطالعه تک- آزمودنی)". فصلنامه طب توانبخشی، 8 ،4 ، 1398، 153-164. magiran.com/p2092221
Saba Sadeghi; Fatemeh Derakhshandeh; Fatemeh Khanlar; Parisa Rezaei . "and perceptual speech assessments in an individual with cleft palate and VPI:A Single-Subject Study", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8, 4, 2019, 153-164. magiran.com/p2092221
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال