ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عبداللهی، سید صدرالدین شجاع الدین، (1398). تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی رمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده، فصلنامه طب توانبخشی، 8(4)، 218-226. magiran.com/p2092227
Maryam Abdollahi, Seyed Sadradin Shojaedin, (2019). Effect of Six-Weeks of Mixed Exercises on Improving Quality of Life and Physical Performance after Chemotherapy in Patients with Colon Cancer, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(4), 218-226. magiran.com/p2092227
مریم عبداللهی، سید صدرالدین شجاع الدین، تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی رمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده. فصلنامه طب توانبخشی، 1398؛ 8(4): 218-226. magiran.com/p2092227
Maryam Abdollahi, Seyed Sadradin Shojaedin, Effect of Six-Weeks of Mixed Exercises on Improving Quality of Life and Physical Performance after Chemotherapy in Patients with Colon Cancer, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 8(4): 218-226. magiran.com/p2092227
مریم عبداللهی، سید صدرالدین شجاع الدین، "تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی رمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده"، فصلنامه طب توانبخشی 8، شماره 4 (1398): 218-226. magiran.com/p2092227
Maryam Abdollahi, Seyed Sadradin Shojaedin, "Effect of Six-Weeks of Mixed Exercises on Improving Quality of Life and Physical Performance after Chemotherapy in Patients with Colon Cancer", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 8, no.4 (2019): 218-226. magiran.com/p2092227
مریم عبداللهی، سید صدرالدین شجاع الدین، (1398). 'تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی رمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده'، فصلنامه طب توانبخشی، 8(4)، صص.218-226. magiran.com/p2092227
Maryam Abdollahi, Seyed Sadradin Shojaedin, (2019). 'Effect of Six-Weeks of Mixed Exercises on Improving Quality of Life and Physical Performance after Chemotherapy in Patients with Colon Cancer', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(4), pp.218-226. magiran.com/p2092227
مریم عبداللهی؛ سید صدرالدین شجاع الدین. "تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی رمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده". فصلنامه طب توانبخشی، 8 ،4 ، 1398، 218-226. magiran.com/p2092227
Maryam Abdollahi; Seyed Sadradin Shojaedin. "Effect of Six-Weeks of Mixed Exercises on Improving Quality of Life and Physical Performance after Chemotherapy in Patients with Colon Cancer", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8, 4, 2019, 218-226. magiran.com/p2092227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال