ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر پهلوانیان، کاظم موسوی ساداتی، محمد علی اصلانخانی، صالح رفیعی، (1398). بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتلا به صافی کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی، فصلنامه طب توانبخشی، 8(4)، 269-279. magiran.com/p2092232
Aliakbar Pahlevanian, Kazem Mousavi Sadati , Mohammad Ali Aslankhani, Saleh Rafiee, (2019). Effects of Whole Body Vibration on Static Balance in Flat Foot During and after the Developing Age after Fatigue, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(4), 269-279. magiran.com/p2092232
علی اکبر پهلوانیان، کاظم موسوی ساداتی، محمد علی اصلانخانی، صالح رفیعی، بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتلا به صافی کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی. فصلنامه طب توانبخشی، 1398؛ 8(4): 269-279. magiran.com/p2092232
Aliakbar Pahlevanian, Kazem Mousavi Sadati , Mohammad Ali Aslankhani, Saleh Rafiee, Effects of Whole Body Vibration on Static Balance in Flat Foot During and after the Developing Age after Fatigue, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 8(4): 269-279. magiran.com/p2092232
علی اکبر پهلوانیان، کاظم موسوی ساداتی، محمد علی اصلانخانی، صالح رفیعی، "بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتلا به صافی کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی"، فصلنامه طب توانبخشی 8، شماره 4 (1398): 269-279. magiran.com/p2092232
Aliakbar Pahlevanian, Kazem Mousavi Sadati , Mohammad Ali Aslankhani, Saleh Rafiee, "Effects of Whole Body Vibration on Static Balance in Flat Foot During and after the Developing Age after Fatigue", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 8, no.4 (2019): 269-279. magiran.com/p2092232
علی اکبر پهلوانیان، کاظم موسوی ساداتی، محمد علی اصلانخانی، صالح رفیعی، (1398). 'بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتلا به صافی کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی'، فصلنامه طب توانبخشی، 8(4)، صص.269-279. magiran.com/p2092232
Aliakbar Pahlevanian, Kazem Mousavi Sadati , Mohammad Ali Aslankhani, Saleh Rafiee, (2019). 'Effects of Whole Body Vibration on Static Balance in Flat Foot During and after the Developing Age after Fatigue', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(4), pp.269-279. magiran.com/p2092232
علی اکبر پهلوانیان؛ کاظم موسوی ساداتی؛ محمد علی اصلانخانی؛ صالح رفیعی. "بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتلا به صافی کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی". فصلنامه طب توانبخشی، 8 ،4 ، 1398، 269-279. magiran.com/p2092232
Aliakbar Pahlevanian; Kazem Mousavi Sadati ; Mohammad Ali Aslankhani; Saleh Rafiee. "Effects of Whole Body Vibration on Static Balance in Flat Foot During and after the Developing Age after Fatigue", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8, 4, 2019, 269-279. magiran.com/p2092232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال