ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی مطیعی، محمد محمد رضایی، علی الله بداشتی، (1398). بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تاویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، فصلنامه فلسفه دین، 17(1)، 1-22. magiran.com/p2092234
Hasan Ali Motiee , Mohammad Mohammad Rezaei, Ali Allahbedashti, (2020). An Examination of the Nasr Hamid Abu Zayd’s Stance toward the Esoteric Interpretation and Its Criticism based on the Viewpoint of Allama Tabataba’i, Journal of Philosophy of Religion, 17(1), 1-22. magiran.com/p2092234
حسنعلی مطیعی، محمد محمد رضایی، علی الله بداشتی، بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تاویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره). فصلنامه فلسفه دین، 1398؛ 17(1): 1-22. magiran.com/p2092234
Hasan Ali Motiee , Mohammad Mohammad Rezaei, Ali Allahbedashti, An Examination of the Nasr Hamid Abu Zayd’s Stance toward the Esoteric Interpretation and Its Criticism based on the Viewpoint of Allama Tabataba’i, Journal of Philosophy of Religion, 2020; 17(1): 1-22. magiran.com/p2092234
حسنعلی مطیعی، محمد محمد رضایی، علی الله بداشتی، "بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تاویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)"، فصلنامه فلسفه دین 17، شماره 1 (1398): 1-22. magiran.com/p2092234
Hasan Ali Motiee , Mohammad Mohammad Rezaei, Ali Allahbedashti, "An Examination of the Nasr Hamid Abu Zayd’s Stance toward the Esoteric Interpretation and Its Criticism based on the Viewpoint of Allama Tabataba’i", Journal of Philosophy of Religion 17, no.1 (2020): 1-22. magiran.com/p2092234
حسنعلی مطیعی، محمد محمد رضایی، علی الله بداشتی، (1398). 'بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تاویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)'، فصلنامه فلسفه دین، 17(1)، صص.1-22. magiran.com/p2092234
Hasan Ali Motiee , Mohammad Mohammad Rezaei, Ali Allahbedashti, (2020). 'An Examination of the Nasr Hamid Abu Zayd’s Stance toward the Esoteric Interpretation and Its Criticism based on the Viewpoint of Allama Tabataba’i', Journal of Philosophy of Religion, 17(1), pp.1-22. magiran.com/p2092234
حسنعلی مطیعی؛ محمد محمد رضایی؛ علی الله بداشتی. "بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تاویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)". فصلنامه فلسفه دین، 17 ،1 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2092234
Hasan Ali Motiee ; Mohammad Mohammad Rezaei; Ali Allahbedashti. "An Examination of the Nasr Hamid Abu Zayd’s Stance toward the Esoteric Interpretation and Its Criticism based on the Viewpoint of Allama Tabataba’i", Journal of Philosophy of Religion, 17, 1, 2020, 1-22. magiran.com/p2092234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال