ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه محمدزمانی، مهناز هاشمی، غضنفر شاهقلیان، (1398). کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 10(40)، 3-12. magiran.com/p2092242
Fatemeh Mohammadzamani, Mahnaz Hashemi , Ghazanfar Shahgholian, (2020). Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 10(40), 3-12. magiran.com/p2092242
فاطمه محمدزمانی، مهناز هاشمی، غضنفر شاهقلیان، کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی. فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 1398؛ 10(40): 3-12. magiran.com/p2092242
Fatemeh Mohammadzamani, Mahnaz Hashemi , Ghazanfar Shahgholian, Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 2020; 10(40): 3-12. magiran.com/p2092242
فاطمه محمدزمانی، مهناز هاشمی، غضنفر شاهقلیان، "کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی"، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 10، شماره 40 (1398): 3-12. magiran.com/p2092242
Fatemeh Mohammadzamani, Mahnaz Hashemi , Ghazanfar Shahgholian, "Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 10, no.40 (2020): 3-12. magiran.com/p2092242
فاطمه محمدزمانی، مهناز هاشمی، غضنفر شاهقلیان، (1398). 'کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی'، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 10(40)، صص.3-12. magiran.com/p2092242
Fatemeh Mohammadzamani, Mahnaz Hashemi , Ghazanfar Shahgholian, (2020). 'Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints', Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 10(40), pp.3-12. magiran.com/p2092242
فاطمه محمدزمانی؛ مهناز هاشمی؛ غضنفر شاهقلیان. "کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی". فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 10 ،40 ، 1398، 3-12. magiran.com/p2092242
Fatemeh Mohammadzamani; Mahnaz Hashemi ; Ghazanfar Shahgholian. "Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 10, 40, 2020, 3-12. magiran.com/p2092242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال