ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی ویسکرمی، سجاد خدایی، فیروزه غضنفری، (1398). مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان، فصلنامه یافته، 21(4)، 86-105. magiran.com/p2092267
Hasanali Veiskarami, Sajad Khodaei, Firoozeh Ghazanfari, (2020). A Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Distortions of Students with Social Anxiety Disorder, Yafteh, 21(4), 86-105. magiran.com/p2092267
حسنعلی ویسکرمی، سجاد خدایی، فیروزه غضنفری، مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(4): 86-105. magiran.com/p2092267
Hasanali Veiskarami, Sajad Khodaei, Firoozeh Ghazanfari, A Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Distortions of Students with Social Anxiety Disorder, Yafteh, 2020; 21(4): 86-105. magiran.com/p2092267
حسنعلی ویسکرمی، سجاد خدایی، فیروزه غضنفری، "مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان"، فصلنامه یافته 21، شماره 4 (1398): 86-105. magiran.com/p2092267
Hasanali Veiskarami, Sajad Khodaei, Firoozeh Ghazanfari, "A Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Distortions of Students with Social Anxiety Disorder", Yafteh 21, no.4 (2020): 86-105. magiran.com/p2092267
حسنعلی ویسکرمی، سجاد خدایی، فیروزه غضنفری، (1398). 'مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان'، فصلنامه یافته، 21(4)، صص.86-105. magiran.com/p2092267
Hasanali Veiskarami, Sajad Khodaei, Firoozeh Ghazanfari, (2020). 'A Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Distortions of Students with Social Anxiety Disorder', Yafteh, 21(4), pp.86-105. magiran.com/p2092267
حسنعلی ویسکرمی؛ سجاد خدایی؛ فیروزه غضنفری. "مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان". فصلنامه یافته، 21 ،4 ، 1398، 86-105. magiran.com/p2092267
Hasanali Veiskarami; Sajad Khodaei; Firoozeh Ghazanfari. "A Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Cognitive Distortions of Students with Social Anxiety Disorder", Yafteh, 21, 4, 2020, 86-105. magiran.com/p2092267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال