ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول شهروز، مونس مولودی تپه، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، (1398). بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی، فصلنامه یافته، 21(4)، 118-130. magiran.com/p2092269
Rasul Shahrooz, Mones Moloody Tappe, Mazdak Razi, Lila Zarei, Vahid Mohammadi, (2020). Investigation of the Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Apoptosis Gene Expression and Oxidative Stress after Busulfan Injection in Rats, Yafteh, 21(4), 118-130. magiran.com/p2092269
رسول شهروز، مونس مولودی تپه، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(4): 118-130. magiran.com/p2092269
Rasul Shahrooz, Mones Moloody Tappe, Mazdak Razi, Lila Zarei, Vahid Mohammadi, Investigation of the Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Apoptosis Gene Expression and Oxidative Stress after Busulfan Injection in Rats, Yafteh, 2020; 21(4): 118-130. magiran.com/p2092269
رسول شهروز، مونس مولودی تپه، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، "بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی"، فصلنامه یافته 21، شماره 4 (1398): 118-130. magiran.com/p2092269
Rasul Shahrooz, Mones Moloody Tappe, Mazdak Razi, Lila Zarei, Vahid Mohammadi, "Investigation of the Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Apoptosis Gene Expression and Oxidative Stress after Busulfan Injection in Rats", Yafteh 21, no.4 (2020): 118-130. magiran.com/p2092269
رسول شهروز، مونس مولودی تپه، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، (1398). 'بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی'، فصلنامه یافته، 21(4)، صص.118-130. magiran.com/p2092269
Rasul Shahrooz, Mones Moloody Tappe, Mazdak Razi, Lila Zarei, Vahid Mohammadi, (2020). 'Investigation of the Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Apoptosis Gene Expression and Oxidative Stress after Busulfan Injection in Rats', Yafteh, 21(4), pp.118-130. magiran.com/p2092269
رسول شهروز؛ مونس مولودی تپه؛ مزدک رازی؛ لیلا زارعی؛ وحید محمدی. "بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی". فصلنامه یافته، 21 ،4 ، 1398، 118-130. magiran.com/p2092269
Rasul Shahrooz; Mones Moloody Tappe; Mazdak Razi; Lila Zarei; Vahid Mohammadi. "Investigation of the Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Apoptosis Gene Expression and Oxidative Stress after Busulfan Injection in Rats", Yafteh, 21, 4, 2020, 118-130. magiran.com/p2092269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال