ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرادعلی شورگشتی، محمد نقیب زاده، (1398). بازتاملی در دلالت آیه 30 سوره روم بر تغییرناپذیری فطرت، نشریه قرآن شناخت، 12(2)، 5. magiran.com/p2092302
MoradAli Shoorgashti, Mohammad, Naghib, Zadeh, (2020). A Reflection on the Proposition that the 30th Verse of the Surah Ar-Rum Argues for the Immutability of Fitra (Innate Nature), , 12(2), 5. magiran.com/p2092302
مرادعلی شورگشتی، محمد نقیب زاده، بازتاملی در دلالت آیه 30 سوره روم بر تغییرناپذیری فطرت. نشریه قرآن شناخت، 1398؛ 12(2): 5. magiran.com/p2092302
MoradAli Shoorgashti, Mohammad, Naghib, Zadeh, A Reflection on the Proposition that the 30th Verse of the Surah Ar-Rum Argues for the Immutability of Fitra (Innate Nature), , 2020; 12(2): 5. magiran.com/p2092302
مرادعلی شورگشتی، محمد نقیب زاده، "بازتاملی در دلالت آیه 30 سوره روم بر تغییرناپذیری فطرت"، نشریه قرآن شناخت 12، شماره 2 (1398): 5. magiran.com/p2092302
MoradAli Shoorgashti, Mohammad, Naghib, Zadeh, "A Reflection on the Proposition that the 30th Verse of the Surah Ar-Rum Argues for the Immutability of Fitra (Innate Nature)", 12, no.2 (2020): 5. magiran.com/p2092302
مرادعلی شورگشتی، محمد نقیب زاده، (1398). 'بازتاملی در دلالت آیه 30 سوره روم بر تغییرناپذیری فطرت'، نشریه قرآن شناخت، 12(2)، صص.5. magiran.com/p2092302
MoradAli Shoorgashti, Mohammad, Naghib, Zadeh, (2020). 'A Reflection on the Proposition that the 30th Verse of the Surah Ar-Rum Argues for the Immutability of Fitra (Innate Nature)', , 12(2), pp.5. magiran.com/p2092302
مرادعلی شورگشتی؛ محمد نقیب زاده. "بازتاملی در دلالت آیه 30 سوره روم بر تغییرناپذیری فطرت". نشریه قرآن شناخت، 12 ،2 ، 1398، 5. magiran.com/p2092302
MoradAli Shoorgashti; Mohammad; Naghib; Zadeh. "A Reflection on the Proposition that the 30th Verse of the Surah Ar-Rum Argues for the Immutability of Fitra (Innate Nature)", , 12, 2, 2020, 5. magiran.com/p2092302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال