ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب خجوی، رضا رستمی، مریم هادی زاده شالدهی، فاطمه پورخاقان، (1398). پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، فصلنامه روانشناسی سلامت، 8(32)، 25-40. magiran.com/p2092343
Zeinab Khajavi , Reza Rostami, Maryam Hadizadeh Shaldehi, Fatemeh Pourkhaghan, (2020). Prediction of fear of movement based on pain catastrophizing and neuroticism in patients with rheumatoid arthritis, Journal of Health Psychology, 8(32), 25-40. magiran.com/p2092343
زینب خجوی، رضا رستمی، مریم هادی زاده شالدهی، فاطمه پورخاقان، پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. فصلنامه روانشناسی سلامت، 1398؛ 8(32): 25-40. magiran.com/p2092343
Zeinab Khajavi , Reza Rostami, Maryam Hadizadeh Shaldehi, Fatemeh Pourkhaghan, Prediction of fear of movement based on pain catastrophizing and neuroticism in patients with rheumatoid arthritis, Journal of Health Psychology, 2020; 8(32): 25-40. magiran.com/p2092343
زینب خجوی، رضا رستمی، مریم هادی زاده شالدهی، فاطمه پورخاقان، "پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید"، فصلنامه روانشناسی سلامت 8، شماره 32 (1398): 25-40. magiran.com/p2092343
Zeinab Khajavi , Reza Rostami, Maryam Hadizadeh Shaldehi, Fatemeh Pourkhaghan, "Prediction of fear of movement based on pain catastrophizing and neuroticism in patients with rheumatoid arthritis", Journal of Health Psychology 8, no.32 (2020): 25-40. magiran.com/p2092343
زینب خجوی، رضا رستمی، مریم هادی زاده شالدهی، فاطمه پورخاقان، (1398). 'پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید'، فصلنامه روانشناسی سلامت، 8(32)، صص.25-40. magiran.com/p2092343
Zeinab Khajavi , Reza Rostami, Maryam Hadizadeh Shaldehi, Fatemeh Pourkhaghan, (2020). 'Prediction of fear of movement based on pain catastrophizing and neuroticism in patients with rheumatoid arthritis', Journal of Health Psychology, 8(32), pp.25-40. magiran.com/p2092343
زینب خجوی؛ رضا رستمی؛ مریم هادی زاده شالدهی؛ فاطمه پورخاقان. "پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید". فصلنامه روانشناسی سلامت، 8 ،32 ، 1398، 25-40. magiran.com/p2092343
Zeinab Khajavi ; Reza Rostami; Maryam Hadizadeh Shaldehi; Fatemeh Pourkhaghan. "Prediction of fear of movement based on pain catastrophizing and neuroticism in patients with rheumatoid arthritis", Journal of Health Psychology, 8, 32, 2020, 25-40. magiran.com/p2092343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال