ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Dawood Mirzabagheri , Mohadeseh Abbaszadeh, Mohammad Mehdi Kbarian, Somayeh Derijani, Sahereh Sadradini, (2014). Inhibition effects of Zataria multiflora, Eucalyptus camaldulensis and Myrtus communis essential oil on mycelial growth of green mold of Orange, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(1), 86-99. magiran.com/p2092400
Dawood Mirzabagheri , Mohadeseh Abbaszadeh, Mohammad Mehdi Kbarian, Somayeh Derijani, Sahereh Sadradini, Inhibition effects of Zataria multiflora, Eucalyptus camaldulensis and Myrtus communis essential oil on mycelial growth of green mold of Orange, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014; 2(1): 86-99. magiran.com/p2092400
Dawood Mirzabagheri , Mohadeseh Abbaszadeh, Mohammad Mehdi Kbarian, Somayeh Derijani, Sahereh Sadradini, "Inhibition effects of Zataria multiflora, Eucalyptus camaldulensis and Myrtus communis essential oil on mycelial growth of green mold of Orange", International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2, no.1 (2014): 86-99. magiran.com/p2092400
Dawood Mirzabagheri , Mohadeseh Abbaszadeh, Mohammad Mehdi Kbarian, Somayeh Derijani, Sahereh Sadradini, (2014). 'Inhibition effects of Zataria multiflora, Eucalyptus camaldulensis and Myrtus communis essential oil on mycelial growth of green mold of Orange', International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(1), pp.86-99. magiran.com/p2092400
Dawood Mirzabagheri ; Mohadeseh Abbaszadeh; Mohammad Mehdi Kbarian; Somayeh Derijani; Sahereh Sadradini. "Inhibition effects of Zataria multiflora, Eucalyptus camaldulensis and Myrtus communis essential oil on mycelial growth of green mold of Orange", International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2, 1, 2014, 86-99. magiran.com/p2092400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال