ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدهادی عربی، آیت الله زنگی نژاد، (1398). بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی)، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 11(1)، 5. magiran.com/p2093090
Seyed Hadi Arabi , Ayatollah Zangi Nezhad, (2020). Investigating the Effects of Incorporating Morality into the Growth Model (Theoretical-Mathematical Analysis), , 11(1), 5. magiran.com/p2093090
سیدهادی عربی، آیت الله زنگی نژاد، بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی). نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 1398؛ 11(1): 5. magiran.com/p2093090
Seyed Hadi Arabi , Ayatollah Zangi Nezhad, Investigating the Effects of Incorporating Morality into the Growth Model (Theoretical-Mathematical Analysis), , 2020; 11(1): 5. magiran.com/p2093090
سیدهادی عربی، آیت الله زنگی نژاد، "بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی)"، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی 11، شماره 1 (1398): 5. magiran.com/p2093090
Seyed Hadi Arabi , Ayatollah Zangi Nezhad, "Investigating the Effects of Incorporating Morality into the Growth Model (Theoretical-Mathematical Analysis)", 11, no.1 (2020): 5. magiran.com/p2093090
سیدهادی عربی، آیت الله زنگی نژاد، (1398). 'بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی)'، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 11(1)، صص.5. magiran.com/p2093090
Seyed Hadi Arabi , Ayatollah Zangi Nezhad, (2020). 'Investigating the Effects of Incorporating Morality into the Growth Model (Theoretical-Mathematical Analysis)', , 11(1), pp.5. magiran.com/p2093090
سیدهادی عربی؛ آیت الله زنگی نژاد. "بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی)". نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 11 ،1 ، 1398، 5. magiran.com/p2093090
Seyed Hadi Arabi ; Ayatollah Zangi Nezhad. "Investigating the Effects of Incorporating Morality into the Growth Model (Theoretical-Mathematical Analysis)", , 11, 1, 2020, 5. magiran.com/p2093090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال