ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی مظفری، مهدی همایون فر، محرمعلی بلباسی، (1398). واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه، فصلنامه انتظام اجتماعی، 11(4)، 91-114. magiran.com/p2093132
Mohammad Mahdi Mozaffari , Mahdi Homayounfar, Moharramali Balbasi, (2020). An Analysis of the Effectiveness of Social Suport Deputy's Teachings on Social-Law Enforcement Awareness of High School Students, Entezam - e - Ejtemaei, 11(4), 91-114. magiran.com/p2093132
محمدمهدی مظفری، مهدی همایون فر، محرمعلی بلباسی، واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه انتظام اجتماعی، 1398؛ 11(4): 91-114. magiran.com/p2093132
Mohammad Mahdi Mozaffari , Mahdi Homayounfar, Moharramali Balbasi, An Analysis of the Effectiveness of Social Suport Deputy's Teachings on Social-Law Enforcement Awareness of High School Students, Entezam - e - Ejtemaei, 2020; 11(4): 91-114. magiran.com/p2093132
محمدمهدی مظفری، مهدی همایون فر، محرمعلی بلباسی، "واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه"، فصلنامه انتظام اجتماعی 11، شماره 4 (1398): 91-114. magiran.com/p2093132
Mohammad Mahdi Mozaffari , Mahdi Homayounfar, Moharramali Balbasi, "An Analysis of the Effectiveness of Social Suport Deputy's Teachings on Social-Law Enforcement Awareness of High School Students", Entezam - e - Ejtemaei 11, no.4 (2020): 91-114. magiran.com/p2093132
محمدمهدی مظفری، مهدی همایون فر، محرمعلی بلباسی، (1398). 'واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه'، فصلنامه انتظام اجتماعی، 11(4)، صص.91-114. magiran.com/p2093132
Mohammad Mahdi Mozaffari , Mahdi Homayounfar, Moharramali Balbasi, (2020). 'An Analysis of the Effectiveness of Social Suport Deputy's Teachings on Social-Law Enforcement Awareness of High School Students', Entezam - e - Ejtemaei, 11(4), pp.91-114. magiran.com/p2093132
محمدمهدی مظفری؛ مهدی همایون فر؛ محرمعلی بلباسی. "واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه". فصلنامه انتظام اجتماعی، 11 ،4 ، 1398، 91-114. magiran.com/p2093132
Mohammad Mahdi Mozaffari ; Mahdi Homayounfar; Moharramali Balbasi. "An Analysis of the Effectiveness of Social Suport Deputy's Teachings on Social-Law Enforcement Awareness of High School Students", Entezam - e - Ejtemaei, 11, 4, 2020, 91-114. magiran.com/p2093132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال