ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، (1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(13)، 213-232. magiran.com/p2093441
Esmail Eslamy , Ozra Khafarri, Tavakkol Mousazadeh, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, (2020). The effectiveness of instruction based on moderation of learning orientation teachers in interacting with teachers teaching styles on students academic self - concept and performance, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13), 213-232. magiran.com/p2093441
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1398؛ 7(13): 213-232. magiran.com/p2093441
Esmail Eslamy , Ozra Khafarri, Tavakkol Mousazadeh, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, The effectiveness of instruction based on moderation of learning orientation teachers in interacting with teachers teaching styles on students academic self - concept and performance, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2020; 7(13): 213-232. magiran.com/p2093441
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، "اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان"، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 7، شماره 13 (1398): 213-232. magiran.com/p2093441
Esmail Eslamy , Ozra Khafarri, Tavakkol Mousazadeh, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, "The effectiveness of instruction based on moderation of learning orientation teachers in interacting with teachers teaching styles on students academic self - concept and performance", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 7, no.13 (2020): 213-232. magiran.com/p2093441
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، (1398). 'اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان'، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(13)، صص.213-232. magiran.com/p2093441
Esmail Eslamy , Ozra Khafarri, Tavakkol Mousazadeh, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, (2020). 'The effectiveness of instruction based on moderation of learning orientation teachers in interacting with teachers teaching styles on students academic self - concept and performance', Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13), pp.213-232. magiran.com/p2093441
اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر. "اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان". نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7 ،13 ، 1398، 213-232. magiran.com/p2093441
Esmail Eslamy ; Ozra Khafarri; Tavakkol Mousazadeh; Touraj Hashemi; Eskandar Fathiazar. "The effectiveness of instruction based on moderation of learning orientation teachers in interacting with teachers teaching styles on students academic self - concept and performance", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7, 13, 2020, 213-232. magiran.com/p2093441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال