ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه شیخ الاسلامی، صفورا غریب زاده، احسان مصطفوی، نرگس میاندهی، فرزانه احمدنژاد، سعید جدیری اسلامی، جواد واعظ، علی مرادی، (1398). طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(12)، 740-745. magiran.com/p2093575
Farzaneh Sheikholeslami, Safoora Gharibzadeh, Nargess Miyandehi, Farzaneh Ahmadnejad, Saeed Godeyri Eslami, Javad Vaez, Ali Moradi, (2020). Designing of Immuno-capture ELISA assay kit for rabies vaccine potency, Tehran University Medical Journal, 77(12), 740-745. magiran.com/p2093575
فرزانه شیخ الاسلامی، صفورا غریب زاده، احسان مصطفوی، نرگس میاندهی، فرزانه احمدنژاد، سعید جدیری اسلامی، جواد واعظ، علی مرادی، طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(12): 740-745. magiran.com/p2093575
Farzaneh Sheikholeslami, Safoora Gharibzadeh, Nargess Miyandehi, Farzaneh Ahmadnejad, Saeed Godeyri Eslami, Javad Vaez, Ali Moradi, Designing of Immuno-capture ELISA assay kit for rabies vaccine potency, Tehran University Medical Journal, 2020; 77(12): 740-745. magiran.com/p2093575
فرزانه شیخ الاسلامی، صفورا غریب زاده، احسان مصطفوی، نرگس میاندهی، فرزانه احمدنژاد، سعید جدیری اسلامی، جواد واعظ، علی مرادی، "طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاری"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 12 (1398): 740-745. magiran.com/p2093575
Farzaneh Sheikholeslami, Safoora Gharibzadeh, Nargess Miyandehi, Farzaneh Ahmadnejad, Saeed Godeyri Eslami, Javad Vaez, Ali Moradi, "Designing of Immuno-capture ELISA assay kit for rabies vaccine potency", Tehran University Medical Journal 77, no.12 (2020): 740-745. magiran.com/p2093575
فرزانه شیخ الاسلامی، صفورا غریب زاده، احسان مصطفوی، نرگس میاندهی، فرزانه احمدنژاد، سعید جدیری اسلامی، جواد واعظ، علی مرادی، (1398). 'طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاری'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(12)، صص.740-745. magiran.com/p2093575
Farzaneh Sheikholeslami, Safoora Gharibzadeh, Nargess Miyandehi, Farzaneh Ahmadnejad, Saeed Godeyri Eslami, Javad Vaez, Ali Moradi, (2020). 'Designing of Immuno-capture ELISA assay kit for rabies vaccine potency', Tehran University Medical Journal, 77(12), pp.740-745. magiran.com/p2093575
فرزانه شیخ الاسلامی؛ صفورا غریب زاده؛ احسان مصطفوی؛ نرگس میاندهی؛ فرزانه احمدنژاد؛ سعید جدیری اسلامی؛ جواد واعظ؛ علی مرادی. "طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاری". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،12 ، 1398، 740-745. magiran.com/p2093575
Farzaneh Sheikholeslami; Safoora Gharibzadeh; Nargess Miyandehi; Farzaneh Ahmadnejad; Saeed Godeyri Eslami; Javad Vaez; Ali Moradi. "Designing of Immuno-capture ELISA assay kit for rabies vaccine potency", Tehran University Medical Journal, 77, 12, 2020, 740-745. magiran.com/p2093575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال