ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Taravat Talebi, Alireza Biglari, Mohammad Shahroeei, Majid Changi, Ashtiani, Hossein Dinmohammadi, Shadi Sadat Navabi, Nima Parvaneh, Xavier Bossuyt, Tina Shahani, Hassan Rokni Zadeh, (2020). A Novel Non-frameshift ADA Deletion Detected by Whole Exome Sequencing in an Iranian Family with Severe Combined Immunodeficiency, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 19(1), 94-101. magiran.com/p2093602
Taravat Talebi, Alireza Biglari, Mohammad Shahroeei, Majid Changi, Ashtiani, Hossein Dinmohammadi, Shadi Sadat Navabi, Nima Parvaneh, Xavier Bossuyt, Tina Shahani, Hassan Rokni Zadeh, A Novel Non-frameshift ADA Deletion Detected by Whole Exome Sequencing in an Iranian Family with Severe Combined Immunodeficiency, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 2020; 19(1): 94-101. magiran.com/p2093602
Taravat Talebi, Alireza Biglari, Mohammad Shahroeei, Majid Changi, Ashtiani, Hossein Dinmohammadi, Shadi Sadat Navabi, Nima Parvaneh, Xavier Bossuyt, Tina Shahani, Hassan Rokni Zadeh, "A Novel Non-frameshift ADA Deletion Detected by Whole Exome Sequencing in an Iranian Family with Severe Combined Immunodeficiency", Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 19, no.1 (2020): 94-101. magiran.com/p2093602
Taravat Talebi, Alireza Biglari, Mohammad Shahroeei, Majid Changi, Ashtiani, Hossein Dinmohammadi, Shadi Sadat Navabi, Nima Parvaneh, Xavier Bossuyt, Tina Shahani, Hassan Rokni Zadeh, (2020). 'A Novel Non-frameshift ADA Deletion Detected by Whole Exome Sequencing in an Iranian Family with Severe Combined Immunodeficiency', Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 19(1), pp.94-101. magiran.com/p2093602
Taravat Talebi; Alireza Biglari; Mohammad Shahroeei; Majid Changi; Ashtiani; Hossein Dinmohammadi; Shadi Sadat Navabi; Nima Parvaneh; Xavier Bossuyt; Tina Shahani; Hassan Rokni Zadeh. "A Novel Non-frameshift ADA Deletion Detected by Whole Exome Sequencing in an Iranian Family with Severe Combined Immunodeficiency", Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 19, 1, 2020, 94-101. magiran.com/p2093602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال