ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا گرامی نژاد، زهرا قربانی مقدم، رضوان کاظمی مجد، مهدی حسینی، (1398). ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش های ویژهبیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(11)، 1103-1114. magiran.com/p2093645
N. Graminejad, Z. Ghorbani Moghaddam, R. Kazemi Majd, M. Hosseini, (2020). Association between Resilience and Intention to Leave Profession in Critical Care Nurses in Educational Hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2018: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(11), 1103-1114. magiran.com/p2093645
ندا گرامی نژاد، زهرا قربانی مقدم، رضوان کاظمی مجد، مهدی حسینی، ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش های ویژهبیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1398؛ 18(11): 1103-1114. magiran.com/p2093645
N. Graminejad, Z. Ghorbani Moghaddam, R. Kazemi Majd, M. Hosseini, Association between Resilience and Intention to Leave Profession in Critical Care Nurses in Educational Hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2018: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2020; 18(11): 1103-1114. magiran.com/p2093645
ندا گرامی نژاد، زهرا قربانی مقدم، رضوان کاظمی مجد، مهدی حسینی، "ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش های ویژهبیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18، شماره 11 (1398): 1103-1114. magiran.com/p2093645
N. Graminejad, Z. Ghorbani Moghaddam, R. Kazemi Majd, M. Hosseini, "Association between Resilience and Intention to Leave Profession in Critical Care Nurses in Educational Hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2018: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 18, no.11 (2020): 1103-1114. magiran.com/p2093645
ندا گرامی نژاد، زهرا قربانی مقدم، رضوان کاظمی مجد، مهدی حسینی، (1398). 'ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش های ویژهبیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(11)، صص.1103-1114. magiran.com/p2093645
N. Graminejad, Z. Ghorbani Moghaddam, R. Kazemi Majd, M. Hosseini, (2020). 'Association between Resilience and Intention to Leave Profession in Critical Care Nurses in Educational Hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2018: A Descriptive Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(11), pp.1103-1114. magiran.com/p2093645
ندا گرامی نژاد؛ زهرا قربانی مقدم؛ رضوان کاظمی مجد؛ مهدی حسینی. "ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش های ویژهبیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18 ،11 ، 1398، 1103-1114. magiran.com/p2093645
N. Graminejad; Z. Ghorbani Moghaddam; R. Kazemi Majd; M. Hosseini. "Association between Resilience and Intention to Leave Profession in Critical Care Nurses in Educational Hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2018: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18, 11, 2020, 1103-1114. magiran.com/p2093645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال