ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران فرهادی، حسین محققی، کامبیز کریمی، (1398). بررسی ساختار عاملی مقیاس خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(11)، 1115-1128. magiran.com/p2093646
M. Farhadi, H. Mohagheghi, K. Karimi, (2020). Investigating the Factor Structure of Motivational Self-Regulation Scale among Students of the Hamedan University of Medical Sciences in 2017:A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(11), 1115-1128. magiran.com/p2093646
مهران فرهادی، حسین محققی، کامبیز کریمی، بررسی ساختار عاملی مقیاس خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1398؛ 18(11): 1115-1128. magiran.com/p2093646
M. Farhadi, H. Mohagheghi, K. Karimi, Investigating the Factor Structure of Motivational Self-Regulation Scale among Students of the Hamedan University of Medical Sciences in 2017:A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2020; 18(11): 1115-1128. magiran.com/p2093646
مهران فرهادی، حسین محققی، کامبیز کریمی، "بررسی ساختار عاملی مقیاس خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18، شماره 11 (1398): 1115-1128. magiran.com/p2093646
M. Farhadi, H. Mohagheghi, K. Karimi, "Investigating the Factor Structure of Motivational Self-Regulation Scale among Students of the Hamedan University of Medical Sciences in 2017:A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 18, no.11 (2020): 1115-1128. magiran.com/p2093646
مهران فرهادی، حسین محققی، کامبیز کریمی، (1398). 'بررسی ساختار عاملی مقیاس خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(11)، صص.1115-1128. magiran.com/p2093646
M. Farhadi, H. Mohagheghi, K. Karimi, (2020). 'Investigating the Factor Structure of Motivational Self-Regulation Scale among Students of the Hamedan University of Medical Sciences in 2017:A Descriptive Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(11), pp.1115-1128. magiran.com/p2093646
مهران فرهادی؛ حسین محققی؛ کامبیز کریمی. "بررسی ساختار عاملی مقیاس خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18 ،11 ، 1398، 1115-1128. magiran.com/p2093646
M. Farhadi; H. Mohagheghi; K. Karimi. "Investigating the Factor Structure of Motivational Self-Regulation Scale among Students of the Hamedan University of Medical Sciences in 2017:A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18, 11, 2020, 1115-1128. magiran.com/p2093646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال