ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه شفیعی بهنمیری، طیبه ماهروزاده، علی ستاری، (1398). بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانش آموزان با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تحول آموزش وپرورش، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 18(72)، 53-72. magiran.com/p2093724
Seyede Fāteme shafi'ee bahnemiry, Tayyebe Māhrouzāde, Ali Sattāri, (2020). The impact of the philosophy for children curriculum on increasing the students' cognitive skills, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document, Quarterly Journal of Educational Innovations, 18(72), 53-72. magiran.com/p2093724
سیده فاطمه شفیعی بهنمیری، طیبه ماهروزاده، علی ستاری، بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانش آموزان با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تحول آموزش وپرورش. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 1398؛ 18(72): 53-72. magiran.com/p2093724
Seyede Fāteme shafi'ee bahnemiry, Tayyebe Māhrouzāde, Ali Sattāri, The impact of the philosophy for children curriculum on increasing the students' cognitive skills, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document, Quarterly Journal of Educational Innovations, 2020; 18(72): 53-72. magiran.com/p2093724
سیده فاطمه شفیعی بهنمیری، طیبه ماهروزاده، علی ستاری، "بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانش آموزان با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تحول آموزش وپرورش"، فصلنامه نوآوری های آموزشی 18، شماره 72 (1398): 53-72. magiran.com/p2093724
Seyede Fāteme shafi'ee bahnemiry, Tayyebe Māhrouzāde, Ali Sattāri, "The impact of the philosophy for children curriculum on increasing the students' cognitive skills, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document", Quarterly Journal of Educational Innovations 18, no.72 (2020): 53-72. magiran.com/p2093724
سیده فاطمه شفیعی بهنمیری، طیبه ماهروزاده، علی ستاری، (1398). 'بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانش آموزان با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تحول آموزش وپرورش'، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 18(72)، صص.53-72. magiran.com/p2093724
Seyede Fāteme shafi'ee bahnemiry, Tayyebe Māhrouzāde, Ali Sattāri, (2020). 'The impact of the philosophy for children curriculum on increasing the students' cognitive skills, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document', Quarterly Journal of Educational Innovations, 18(72), pp.53-72. magiran.com/p2093724
سیده فاطمه شفیعی بهنمیری؛ طیبه ماهروزاده؛ علی ستاری. "بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانش آموزان با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تحول آموزش وپرورش". فصلنامه نوآوری های آموزشی، 18 ،72 ، 1398، 53-72. magiran.com/p2093724
Seyede Fāteme shafi'ee bahnemiry; Tayyebe Māhrouzāde; Ali Sattāri. "The impact of the philosophy for children curriculum on increasing the students' cognitive skills, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document", Quarterly Journal of Educational Innovations, 18, 72, 2020, 53-72. magiran.com/p2093724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال