ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله رشیدزاده، (1398). اثر بخشی بسته آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مولفه های اهمالکاری تحصیلی (با نقش تعدیلی خودپنداره تحصیلی)، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 18(72)، 137-154. magiran.com/p2093728
abdollah rashidzade, (2020). The Effectiveness of the metacognitive self-regulation training package on the academic procrastination components (with the moderating role of the academic self- concept), Quarterly Journal of Educational Innovations, 18(72), 137-154. magiran.com/p2093728
عبدالله رشیدزاده، اثر بخشی بسته آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مولفه های اهمالکاری تحصیلی (با نقش تعدیلی خودپنداره تحصیلی). فصلنامه نوآوری های آموزشی، 1398؛ 18(72): 137-154. magiran.com/p2093728
abdollah rashidzade, The Effectiveness of the metacognitive self-regulation training package on the academic procrastination components (with the moderating role of the academic self- concept), Quarterly Journal of Educational Innovations, 2020; 18(72): 137-154. magiran.com/p2093728
عبدالله رشیدزاده، "اثر بخشی بسته آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مولفه های اهمالکاری تحصیلی (با نقش تعدیلی خودپنداره تحصیلی)"، فصلنامه نوآوری های آموزشی 18، شماره 72 (1398): 137-154. magiran.com/p2093728
abdollah rashidzade, "The Effectiveness of the metacognitive self-regulation training package on the academic procrastination components (with the moderating role of the academic self- concept)", Quarterly Journal of Educational Innovations 18, no.72 (2020): 137-154. magiran.com/p2093728
عبدالله رشیدزاده، (1398). 'اثر بخشی بسته آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مولفه های اهمالکاری تحصیلی (با نقش تعدیلی خودپنداره تحصیلی)'، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 18(72)، صص.137-154. magiran.com/p2093728
abdollah rashidzade, (2020). 'The Effectiveness of the metacognitive self-regulation training package on the academic procrastination components (with the moderating role of the academic self- concept)', Quarterly Journal of Educational Innovations, 18(72), pp.137-154. magiran.com/p2093728
عبدالله رشیدزاده. "اثر بخشی بسته آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مولفه های اهمالکاری تحصیلی (با نقش تعدیلی خودپنداره تحصیلی)". فصلنامه نوآوری های آموزشی، 18 ،72 ، 1398، 137-154. magiran.com/p2093728
abdollah rashidzade. "The Effectiveness of the metacognitive self-regulation training package on the academic procrastination components (with the moderating role of the academic self- concept)", Quarterly Journal of Educational Innovations, 18, 72, 2020, 137-154. magiran.com/p2093728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال