به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر عباس سید قراعینی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، (1398). سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین)، نشریه پترولوژی، 10(39)، 79-100. magiran.com/p2093849
Amir Abbas Seyedqaraeini, Mir Ali Asghar Mokhtari , Hossein Kouhestani, (2019). Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin sub-zone, West of Qazvin, Petrology, 10(39), 79-100. magiran.com/p2093849
امیر عباس سید قراعینی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین). نشریه پترولوژی، 1398؛ 10(39): 79-100. magiran.com/p2093849
Amir Abbas Seyedqaraeini, Mir Ali Asghar Mokhtari , Hossein Kouhestani, Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin sub-zone, West of Qazvin, Petrology, 2019; 10(39): 79-100. magiran.com/p2093849
امیر عباس سید قراعینی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، "سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین)"، نشریه پترولوژی 10، شماره 39 (1398): 79-100. magiran.com/p2093849
Amir Abbas Seyedqaraeini, Mir Ali Asghar Mokhtari , Hossein Kouhestani, "Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin sub-zone, West of Qazvin", Petrology 10, no.39 (2019): 79-100. magiran.com/p2093849
امیر عباس سید قراعینی، میر علی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، (1398). 'سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین)'، نشریه پترولوژی، 10(39)، صص.79-100. magiran.com/p2093849
Amir Abbas Seyedqaraeini, Mir Ali Asghar Mokhtari , Hossein Kouhestani, (2019). 'Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin sub-zone, West of Qazvin', Petrology, 10(39), pp.79-100. magiran.com/p2093849
امیر عباس سید قراعینی؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی. "سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین)". نشریه پترولوژی، 10 ،39 ، 1398، 79-100. magiran.com/p2093849
Amir Abbas Seyedqaraeini; Mir Ali Asghar Mokhtari ; Hossein Kouhestani. "Petrology, geochemistry and tectonomagmatic setting of Zajkan granitoid, Tarom-Hashtjin sub-zone, West of Qazvin", Petrology, 10, 39, 2019, 79-100. magiran.com/p2093849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال