ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین پاپی، سعید حمزه، مسعود سلیمانی، (1398). مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با روش Fuzzy AHP در استان تهران، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(1)، 282-297. magiran.com/p2093910
Ramin Papi, Saeid Hamzeh , Masoud Soleimani, (2020). Site selection of suitable area for artificial recharge of groundwater in Tehran Province using Fuzzy AHP Method, Journal of Watershed Engineering and Management, 12(1), 282-297. magiran.com/p2093910
رامین پاپی، سعید حمزه، مسعود سلیمانی، مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با روش Fuzzy AHP در استان تهران. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 12(1): 282-297. magiran.com/p2093910
Ramin Papi, Saeid Hamzeh , Masoud Soleimani, Site selection of suitable area for artificial recharge of groundwater in Tehran Province using Fuzzy AHP Method, Journal of Watershed Engineering and Management, 2020; 12(1): 282-297. magiran.com/p2093910
رامین پاپی، سعید حمزه، مسعود سلیمانی، "مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با روش Fuzzy AHP در استان تهران"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 12، شماره 1 (1398): 282-297. magiran.com/p2093910
Ramin Papi, Saeid Hamzeh , Masoud Soleimani, "Site selection of suitable area for artificial recharge of groundwater in Tehran Province using Fuzzy AHP Method", Journal of Watershed Engineering and Management 12, no.1 (2020): 282-297. magiran.com/p2093910
رامین پاپی، سعید حمزه، مسعود سلیمانی، (1398). 'مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با روش Fuzzy AHP در استان تهران'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(1)، صص.282-297. magiran.com/p2093910
Ramin Papi, Saeid Hamzeh , Masoud Soleimani, (2020). 'Site selection of suitable area for artificial recharge of groundwater in Tehran Province using Fuzzy AHP Method', Journal of Watershed Engineering and Management, 12(1), pp.282-297. magiran.com/p2093910
رامین پاپی؛ سعید حمزه؛ مسعود سلیمانی. "مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با روش Fuzzy AHP در استان تهران". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 12 ،1 ، 1398، 282-297. magiran.com/p2093910
Ramin Papi; Saeid Hamzeh ; Masoud Soleimani. "Site selection of suitable area for artificial recharge of groundwater in Tehran Province using Fuzzy AHP Method", Journal of Watershed Engineering and Management, 12, 1, 2020, 282-297. magiran.com/p2093910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال