ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم متقی، صفت الله شاهوردی، (1398). جایگاه رسانه های نوین در پیشبرد منافع ملی در چشم انداز نظری، نشریه مطالعات منافع ملی، 5(17)، 1-24. magiran.com/p2093922
Ebrahim Mottaghi , Sefato Allah Shahverdi, (2019). The Role of Modern Media in Advancing National Interests (Theoretical Perspective), Journal of National Interest Studies, 5(17), 1-24. magiran.com/p2093922
ابراهیم متقی، صفت الله شاهوردی، جایگاه رسانه های نوین در پیشبرد منافع ملی در چشم انداز نظری. نشریه مطالعات منافع ملی، 1398؛ 5(17): 1-24. magiran.com/p2093922
Ebrahim Mottaghi , Sefato Allah Shahverdi, The Role of Modern Media in Advancing National Interests (Theoretical Perspective), Journal of National Interest Studies, 2019; 5(17): 1-24. magiran.com/p2093922
ابراهیم متقی، صفت الله شاهوردی، "جایگاه رسانه های نوین در پیشبرد منافع ملی در چشم انداز نظری"، نشریه مطالعات منافع ملی 5، شماره 17 (1398): 1-24. magiran.com/p2093922
Ebrahim Mottaghi , Sefato Allah Shahverdi, "The Role of Modern Media in Advancing National Interests (Theoretical Perspective)", Journal of National Interest Studies 5, no.17 (2019): 1-24. magiran.com/p2093922
ابراهیم متقی، صفت الله شاهوردی، (1398). 'جایگاه رسانه های نوین در پیشبرد منافع ملی در چشم انداز نظری'، نشریه مطالعات منافع ملی، 5(17)، صص.1-24. magiran.com/p2093922
Ebrahim Mottaghi , Sefato Allah Shahverdi, (2019). 'The Role of Modern Media in Advancing National Interests (Theoretical Perspective)', Journal of National Interest Studies, 5(17), pp.1-24. magiran.com/p2093922
ابراهیم متقی؛ صفت الله شاهوردی. "جایگاه رسانه های نوین در پیشبرد منافع ملی در چشم انداز نظری". نشریه مطالعات منافع ملی، 5 ،17 ، 1398، 1-24. magiran.com/p2093922
Ebrahim Mottaghi ; Sefato Allah Shahverdi. "The Role of Modern Media in Advancing National Interests (Theoretical Perspective)", Journal of National Interest Studies, 5, 17, 2019, 1-24. magiran.com/p2093922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال