ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید جهانگیری، ناصر گروسی، (1398). بررسی چگونگی شکل گیری جنش های اسلامی معاصر در پرتو جهانی شدن، نشریه مطالعات منافع ملی، 5(17)، 49-69. magiran.com/p2093924
Saeed Jahangiri , Nasser Grossey, (2019). A Study of the Formation of Contemporary Islamic Movements in the Light of Globalization, Journal of National Interest Studies, 5(17), 49-69. magiran.com/p2093924
سعید جهانگیری، ناصر گروسی، بررسی چگونگی شکل گیری جنش های اسلامی معاصر در پرتو جهانی شدن. نشریه مطالعات منافع ملی، 1398؛ 5(17): 49-69. magiran.com/p2093924
Saeed Jahangiri , Nasser Grossey, A Study of the Formation of Contemporary Islamic Movements in the Light of Globalization, Journal of National Interest Studies, 2019; 5(17): 49-69. magiran.com/p2093924
سعید جهانگیری، ناصر گروسی، "بررسی چگونگی شکل گیری جنش های اسلامی معاصر در پرتو جهانی شدن"، نشریه مطالعات منافع ملی 5، شماره 17 (1398): 49-69. magiran.com/p2093924
Saeed Jahangiri , Nasser Grossey, "A Study of the Formation of Contemporary Islamic Movements in the Light of Globalization", Journal of National Interest Studies 5, no.17 (2019): 49-69. magiran.com/p2093924
سعید جهانگیری، ناصر گروسی، (1398). 'بررسی چگونگی شکل گیری جنش های اسلامی معاصر در پرتو جهانی شدن'، نشریه مطالعات منافع ملی، 5(17)، صص.49-69. magiran.com/p2093924
Saeed Jahangiri , Nasser Grossey, (2019). 'A Study of the Formation of Contemporary Islamic Movements in the Light of Globalization', Journal of National Interest Studies, 5(17), pp.49-69. magiran.com/p2093924
سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی. "بررسی چگونگی شکل گیری جنش های اسلامی معاصر در پرتو جهانی شدن". نشریه مطالعات منافع ملی، 5 ،17 ، 1398، 49-69. magiran.com/p2093924
Saeed Jahangiri ; Nasser Grossey. "A Study of the Formation of Contemporary Islamic Movements in the Light of Globalization", Journal of National Interest Studies, 5, 17, 2019, 49-69. magiran.com/p2093924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال