ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا کریمی، افشان شرقی، روح الله باصر، شکوفه بنائی، عمران حاج محمدی، (1398). بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(73)، 323-333. magiran.com/p2093949
Neda Karimi, Afshan Sharghi, Rohollah Baser, Shokofe Banaei, Emran Hajmohamadi, (2019). The Assessment of the Pattern of Impacted Mandibular Third Molars in Ardabil City Population, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(73), 323-333. magiran.com/p2093949
ندا کریمی، افشان شرقی، روح الله باصر، شکوفه بنائی، عمران حاج محمدی، بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1398؛ 19(73): 323-333. magiran.com/p2093949
Neda Karimi, Afshan Sharghi, Rohollah Baser, Shokofe Banaei, Emran Hajmohamadi, The Assessment of the Pattern of Impacted Mandibular Third Molars in Ardabil City Population, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2019; 19(73): 323-333. magiran.com/p2093949
ندا کریمی، افشان شرقی، روح الله باصر، شکوفه بنائی، عمران حاج محمدی، "بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 19، شماره 73 (1398): 323-333. magiran.com/p2093949
Neda Karimi, Afshan Sharghi, Rohollah Baser, Shokofe Banaei, Emran Hajmohamadi, "The Assessment of the Pattern of Impacted Mandibular Third Molars in Ardabil City Population", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 19, no.73 (2019): 323-333. magiran.com/p2093949
ندا کریمی، افشان شرقی، روح الله باصر، شکوفه بنائی، عمران حاج محمدی، (1398). 'بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(73)، صص.323-333. magiran.com/p2093949
Neda Karimi, Afshan Sharghi, Rohollah Baser, Shokofe Banaei, Emran Hajmohamadi, (2019). 'The Assessment of the Pattern of Impacted Mandibular Third Molars in Ardabil City Population', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(73), pp.323-333. magiran.com/p2093949
ندا کریمی؛ افشان شرقی؛ روح الله باصر؛ شکوفه بنائی؛ عمران حاج محمدی. "بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19 ،73 ، 1398، 323-333. magiran.com/p2093949
Neda Karimi; Afshan Sharghi; Rohollah Baser; Shokofe Banaei; Emran Hajmohamadi. "The Assessment of the Pattern of Impacted Mandibular Third Molars in Ardabil City Population", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19, 73, 2019, 323-333. magiran.com/p2093949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال