ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا فرپور، آزاده حاجی حسینی، ابراهیم مقیمی سارانی، الهام نصرالهی، هادی رئیسی شهرکی، (1398). تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، نشریه ارمغان دانش، 24(6)، 1087-1098. magiran.com/p2094097
Hamid Reza Farpour, Azade Hajihosseini, Ebrahim Moghimi Sarani, Elham Nasrolahi, Hadi Raeisi Shahraki, (2020). Sympathetic Skin Response in patients with major depressive disorders, Armaghane-danesh, 24(6), 1087-1098. magiran.com/p2094097
حمیدرضا فرپور، آزاده حاجی حسینی، ابراهیم مقیمی سارانی، الهام نصرالهی، هادی رئیسی شهرکی، تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(6): 1087-1098. magiran.com/p2094097
Hamid Reza Farpour, Azade Hajihosseini, Ebrahim Moghimi Sarani, Elham Nasrolahi, Hadi Raeisi Shahraki, Sympathetic Skin Response in patients with major depressive disorders, Armaghane-danesh, 2020; 24(6): 1087-1098. magiran.com/p2094097
حمیدرضا فرپور، آزاده حاجی حسینی، ابراهیم مقیمی سارانی، الهام نصرالهی، هادی رئیسی شهرکی، "تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 6 (1398): 1087-1098. magiran.com/p2094097
Hamid Reza Farpour, Azade Hajihosseini, Ebrahim Moghimi Sarani, Elham Nasrolahi, Hadi Raeisi Shahraki, "Sympathetic Skin Response in patients with major depressive disorders", Armaghane-danesh 24, no.6 (2020): 1087-1098. magiran.com/p2094097
حمیدرضا فرپور، آزاده حاجی حسینی، ابراهیم مقیمی سارانی، الهام نصرالهی، هادی رئیسی شهرکی، (1398). 'تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی'، نشریه ارمغان دانش، 24(6)، صص.1087-1098. magiran.com/p2094097
Hamid Reza Farpour, Azade Hajihosseini, Ebrahim Moghimi Sarani, Elham Nasrolahi, Hadi Raeisi Shahraki, (2020). 'Sympathetic Skin Response in patients with major depressive disorders', Armaghane-danesh, 24(6), pp.1087-1098. magiran.com/p2094097
حمیدرضا فرپور؛ آزاده حاجی حسینی؛ ابراهیم مقیمی سارانی؛ الهام نصرالهی؛ هادی رئیسی شهرکی. "تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی". نشریه ارمغان دانش، 24 ،6 ، 1398، 1087-1098. magiran.com/p2094097
Hamid Reza Farpour; Azade Hajihosseini; Ebrahim Moghimi Sarani; Elham Nasrolahi; Hadi Raeisi Shahraki. "Sympathetic Skin Response in patients with major depressive disorders", Armaghane-danesh, 24, 6, 2020, 1087-1098. magiran.com/p2094097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال