ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گلناز بحریه، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، (1398). مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(11)، 53-64. magiran.com/p2094191
Golnaz Bahriye, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, (2020). Study of the foam thickness effect on the effective moisture diffusion coefficient and drying kinetics of red beetroot by foam-mat method and evaluation the qualitative and functional characteristics of product, Food Science and Technology, 16(11), 53-64. magiran.com/p2094191
گلناز بحریه، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(11): 53-64. magiran.com/p2094191
Golnaz Bahriye, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, Study of the foam thickness effect on the effective moisture diffusion coefficient and drying kinetics of red beetroot by foam-mat method and evaluation the qualitative and functional characteristics of product, Food Science and Technology, 2020; 16(11): 53-64. magiran.com/p2094191
گلناز بحریه، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، "مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 11 (1398): 53-64. magiran.com/p2094191
Golnaz Bahriye, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, "Study of the foam thickness effect on the effective moisture diffusion coefficient and drying kinetics of red beetroot by foam-mat method and evaluation the qualitative and functional characteristics of product", Food Science and Technology 16, no.11 (2020): 53-64. magiran.com/p2094191
گلناز بحریه، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، (1398). 'مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(11)، صص.53-64. magiran.com/p2094191
Golnaz Bahriye, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, (2020). 'Study of the foam thickness effect on the effective moisture diffusion coefficient and drying kinetics of red beetroot by foam-mat method and evaluation the qualitative and functional characteristics of product', Food Science and Technology, 16(11), pp.53-64. magiran.com/p2094191
گلناز بحریه؛ سعید داداشی؛ جلال دهقان نیا؛ حسین غفاری. "مطالعه تاثیر ضخامت فوم بر ضریب انتشار موثر رطوبت و سینتیک خشک شدن چغندر قرمز به روش فوم مت و ارزیابی ویژگی های کیفی و عملکردی محصول". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،11 ، 1398، 53-64. magiran.com/p2094191
Golnaz Bahriye; Saeed Dadashi; Jalal Dehghannya; Hossein Ghaffari. "Study of the foam thickness effect on the effective moisture diffusion coefficient and drying kinetics of red beetroot by foam-mat method and evaluation the qualitative and functional characteristics of product", Food Science and Technology, 16, 11, 2020, 53-64. magiran.com/p2094191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال