ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفیه رجب زاده شاندیز، سید مهدی زیارت نیا، ابوالفضل پهلوانلو، محبوبه سرابی جماب، (1398). بازدهی استخراج بتا-دی- گلوکان از ضایعات قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 314-325. magiran.com/p2094228
Safieh Rajabzadeh Shandiz, Seyed Mahdi Ziaratnia , Abolfazl Pahlevanloo, Mahboobe Sarabi Jamab, (2020). Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 314-325. magiran.com/p2094228
صفیه رجب زاده شاندیز، سید مهدی زیارت نیا، ابوالفضل پهلوانلو، محبوبه سرابی جماب، بازدهی استخراج بتا-دی- گلوکان از ضایعات قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 314-325. magiran.com/p2094228
Safieh Rajabzadeh Shandiz, Seyed Mahdi Ziaratnia , Abolfazl Pahlevanloo, Mahboobe Sarabi Jamab, Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 314-325. magiran.com/p2094228
صفیه رجب زاده شاندیز، سید مهدی زیارت نیا، ابوالفضل پهلوانلو، محبوبه سرابی جماب، "بازدهی استخراج بتا-دی- گلوکان از ضایعات قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 314-325. magiran.com/p2094228
Safieh Rajabzadeh Shandiz, Seyed Mahdi Ziaratnia , Abolfazl Pahlevanloo, Mahboobe Sarabi Jamab, "Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 314-325. magiran.com/p2094228
صفیه رجب زاده شاندیز، سید مهدی زیارت نیا، ابوالفضل پهلوانلو، محبوبه سرابی جماب، (1398). 'بازدهی استخراج بتا-دی- گلوکان از ضایعات قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.314-325. magiran.com/p2094228
Safieh Rajabzadeh Shandiz, Seyed Mahdi Ziaratnia , Abolfazl Pahlevanloo, Mahboobe Sarabi Jamab, (2020). 'Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.314-325. magiran.com/p2094228
صفیه رجب زاده شاندیز؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ محبوبه سرابی جماب. "بازدهی استخراج بتا-دی- گلوکان از ضایعات قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 314-325. magiran.com/p2094228
Safieh Rajabzadeh Shandiz; Seyed Mahdi Ziaratnia ; Abolfazl Pahlevanloo; Mahboobe Sarabi Jamab. "Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 314-325. magiran.com/p2094228
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال