ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ریگی، اسماعیل عطای صالحی، حسین قهرمانی، (1398). تعیین شرایط بهینه آب گیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن با هوای داغ برش های شلغم به روش سطح، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 325-340. magiran.com/p2094229
Mohammad Rigi, Esmaeil Ataye Salehi , Hossein Ghahremani, (2020). Determination of Optimum Osmotic Dehydration As a Pretreatment in Hot Air Drying of Turnip Slices By Response Surface Methodology (RSM), Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 325-340. magiran.com/p2094229
محمد ریگی، اسماعیل عطای صالحی، حسین قهرمانی، تعیین شرایط بهینه آب گیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن با هوای داغ برش های شلغم به روش سطح. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 325-340. magiran.com/p2094229
Mohammad Rigi, Esmaeil Ataye Salehi , Hossein Ghahremani, Determination of Optimum Osmotic Dehydration As a Pretreatment in Hot Air Drying of Turnip Slices By Response Surface Methodology (RSM), Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 325-340. magiran.com/p2094229
محمد ریگی، اسماعیل عطای صالحی، حسین قهرمانی، "تعیین شرایط بهینه آب گیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن با هوای داغ برش های شلغم به روش سطح"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 325-340. magiran.com/p2094229
Mohammad Rigi, Esmaeil Ataye Salehi , Hossein Ghahremani, "Determination of Optimum Osmotic Dehydration As a Pretreatment in Hot Air Drying of Turnip Slices By Response Surface Methodology (RSM)", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 325-340. magiran.com/p2094229
محمد ریگی، اسماعیل عطای صالحی، حسین قهرمانی، (1398). 'تعیین شرایط بهینه آب گیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن با هوای داغ برش های شلغم به روش سطح'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.325-340. magiran.com/p2094229
Mohammad Rigi, Esmaeil Ataye Salehi , Hossein Ghahremani, (2020). 'Determination of Optimum Osmotic Dehydration As a Pretreatment in Hot Air Drying of Turnip Slices By Response Surface Methodology (RSM)', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.325-340. magiran.com/p2094229
محمد ریگی؛ اسماعیل عطای صالحی؛ حسین قهرمانی. "تعیین شرایط بهینه آب گیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن با هوای داغ برش های شلغم به روش سطح". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 325-340. magiran.com/p2094229
Mohammad Rigi; Esmaeil Ataye Salehi ; Hossein Ghahremani. "Determination of Optimum Osmotic Dehydration As a Pretreatment in Hot Air Drying of Turnip Slices By Response Surface Methodology (RSM)", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 325-340. magiran.com/p2094229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال