ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه سادات میراحمدی، فریبا نقی پور، سید مهدی سیدین اردبیلی، (1398). تاثیر غلتک های نرم کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی ‏های رئولوژیکی خمیر و نان بربری، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 341-356. magiran.com/p2094230
Mahbobeh Sadat Mirahmadi, Fariba Naghipour , Seyed Mehdi Seyedin Ardebili, (2020). The Effect of Reduction Rolls During the Milling Process on the Physicochemical Properties of Flour and Rheological Characteristics of Dough and Barbari Bread, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 341-356. magiran.com/p2094230
محبوبه سادات میراحمدی، فریبا نقی پور، سید مهدی سیدین اردبیلی، تاثیر غلتک های نرم کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی ‏های رئولوژیکی خمیر و نان بربری. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 341-356. magiran.com/p2094230
Mahbobeh Sadat Mirahmadi, Fariba Naghipour , Seyed Mehdi Seyedin Ardebili, The Effect of Reduction Rolls During the Milling Process on the Physicochemical Properties of Flour and Rheological Characteristics of Dough and Barbari Bread, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 341-356. magiran.com/p2094230
محبوبه سادات میراحمدی، فریبا نقی پور، سید مهدی سیدین اردبیلی، "تاثیر غلتک های نرم کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی ‏های رئولوژیکی خمیر و نان بربری"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 341-356. magiran.com/p2094230
Mahbobeh Sadat Mirahmadi, Fariba Naghipour , Seyed Mehdi Seyedin Ardebili, "The Effect of Reduction Rolls During the Milling Process on the Physicochemical Properties of Flour and Rheological Characteristics of Dough and Barbari Bread", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 341-356. magiran.com/p2094230
محبوبه سادات میراحمدی، فریبا نقی پور، سید مهدی سیدین اردبیلی، (1398). 'تاثیر غلتک های نرم کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی ‏های رئولوژیکی خمیر و نان بربری'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.341-356. magiran.com/p2094230
Mahbobeh Sadat Mirahmadi, Fariba Naghipour , Seyed Mehdi Seyedin Ardebili, (2020). 'The Effect of Reduction Rolls During the Milling Process on the Physicochemical Properties of Flour and Rheological Characteristics of Dough and Barbari Bread', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.341-356. magiran.com/p2094230
محبوبه سادات میراحمدی؛ فریبا نقی پور؛ سید مهدی سیدین اردبیلی. "تاثیر غلتک های نرم کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی ‏های رئولوژیکی خمیر و نان بربری". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 341-356. magiran.com/p2094230
Mahbobeh Sadat Mirahmadi; Fariba Naghipour ; Seyed Mehdi Seyedin Ardebili. "The Effect of Reduction Rolls During the Milling Process on the Physicochemical Properties of Flour and Rheological Characteristics of Dough and Barbari Bread", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 341-356. magiran.com/p2094230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال