ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته سلاجقه، بهجت تاج الدین، (1398). تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری مغز گردو، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 357-368. magiran.com/p2094231
Freshteh Salajegheh, Behjat Tajeddin , (2020). The Effect of Modified Atmosphere Packaging and Packaging Material on Walnut Kernel Shelf-life, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 357-368. magiran.com/p2094231
فرشته سلاجقه، بهجت تاج الدین، تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری مغز گردو. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 357-368. magiran.com/p2094231
Freshteh Salajegheh, Behjat Tajeddin , The Effect of Modified Atmosphere Packaging and Packaging Material on Walnut Kernel Shelf-life, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 357-368. magiran.com/p2094231
فرشته سلاجقه، بهجت تاج الدین، "تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری مغز گردو"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 357-368. magiran.com/p2094231
Freshteh Salajegheh, Behjat Tajeddin , "The Effect of Modified Atmosphere Packaging and Packaging Material on Walnut Kernel Shelf-life", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 357-368. magiran.com/p2094231
فرشته سلاجقه، بهجت تاج الدین، (1398). 'تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری مغز گردو'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.357-368. magiran.com/p2094231
Freshteh Salajegheh, Behjat Tajeddin , (2020). 'The Effect of Modified Atmosphere Packaging and Packaging Material on Walnut Kernel Shelf-life', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.357-368. magiran.com/p2094231
فرشته سلاجقه؛ بهجت تاج الدین. "تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری مغز گردو". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 357-368. magiran.com/p2094231
Freshteh Salajegheh; Behjat Tajeddin . "The Effect of Modified Atmosphere Packaging and Packaging Material on Walnut Kernel Shelf-life", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 357-368. magiran.com/p2094231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال