ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید زمانخانی، مشکان عبدالهی، (1398). بررسی اثر اضافه کردن اسانس پوست پرتقال بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی لواشک آلو، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 369-378. magiran.com/p2094232
Mahshid Zamankhani , Moshkan Abdolahi, (2020). The Effect of Orange Peel Oil on Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Plum Fruit Roll Ups, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 369-378. magiran.com/p2094232
مهشید زمانخانی، مشکان عبدالهی، بررسی اثر اضافه کردن اسانس پوست پرتقال بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی لواشک آلو. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 369-378. magiran.com/p2094232
Mahshid Zamankhani , Moshkan Abdolahi, The Effect of Orange Peel Oil on Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Plum Fruit Roll Ups, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 369-378. magiran.com/p2094232
مهشید زمانخانی، مشکان عبدالهی، "بررسی اثر اضافه کردن اسانس پوست پرتقال بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی لواشک آلو"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 369-378. magiran.com/p2094232
Mahshid Zamankhani , Moshkan Abdolahi, "The Effect of Orange Peel Oil on Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Plum Fruit Roll Ups", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 369-378. magiran.com/p2094232
مهشید زمانخانی، مشکان عبدالهی، (1398). 'بررسی اثر اضافه کردن اسانس پوست پرتقال بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی لواشک آلو'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.369-378. magiran.com/p2094232
Mahshid Zamankhani , Moshkan Abdolahi, (2020). 'The Effect of Orange Peel Oil on Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Plum Fruit Roll Ups', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.369-378. magiran.com/p2094232
مهشید زمانخانی؛ مشکان عبدالهی. "بررسی اثر اضافه کردن اسانس پوست پرتقال بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی لواشک آلو". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 369-378. magiran.com/p2094232
Mahshid Zamankhani ; Moshkan Abdolahi. "The Effect of Orange Peel Oil on Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Plum Fruit Roll Ups", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 369-378. magiran.com/p2094232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال