ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ ظریف، لاله رومیانی، سروش زرین آبادی، (1398). پیش بینی تغییرات کیفی کپور نقره ای بسته بندی شده در شرایط خلا با کمک روش سطح پاسخ، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 379-390. magiran.com/p2094233
Forogh Zarif, Laleh Roomiani , Sorosh Zarinabadi, (2020). Predicting the Qualitative Changes of Silver Carp Packed in Vacuum with the Help of Response Surface Method, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 379-390. magiran.com/p2094233
فروغ ظریف، لاله رومیانی، سروش زرین آبادی، پیش بینی تغییرات کیفی کپور نقره ای بسته بندی شده در شرایط خلا با کمک روش سطح پاسخ. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 379-390. magiran.com/p2094233
Forogh Zarif, Laleh Roomiani , Sorosh Zarinabadi, Predicting the Qualitative Changes of Silver Carp Packed in Vacuum with the Help of Response Surface Method, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 379-390. magiran.com/p2094233
فروغ ظریف، لاله رومیانی، سروش زرین آبادی، "پیش بینی تغییرات کیفی کپور نقره ای بسته بندی شده در شرایط خلا با کمک روش سطح پاسخ"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 379-390. magiran.com/p2094233
Forogh Zarif, Laleh Roomiani , Sorosh Zarinabadi, "Predicting the Qualitative Changes of Silver Carp Packed in Vacuum with the Help of Response Surface Method", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 379-390. magiran.com/p2094233
فروغ ظریف، لاله رومیانی، سروش زرین آبادی، (1398). 'پیش بینی تغییرات کیفی کپور نقره ای بسته بندی شده در شرایط خلا با کمک روش سطح پاسخ'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.379-390. magiran.com/p2094233
Forogh Zarif, Laleh Roomiani , Sorosh Zarinabadi, (2020). 'Predicting the Qualitative Changes of Silver Carp Packed in Vacuum with the Help of Response Surface Method', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.379-390. magiran.com/p2094233
فروغ ظریف؛ لاله رومیانی؛ سروش زرین آبادی. "پیش بینی تغییرات کیفی کپور نقره ای بسته بندی شده در شرایط خلا با کمک روش سطح پاسخ". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 379-390. magiran.com/p2094233
Forogh Zarif; Laleh Roomiani ; Sorosh Zarinabadi. "Predicting the Qualitative Changes of Silver Carp Packed in Vacuum with the Help of Response Surface Method", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 379-390. magiran.com/p2094233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال