ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه توریان، محمدرضا امیری، (1398). ارزیابی فساد شیمیایی و میکروبی فیله مرغ پوشش داده شده با کیتوزان، اسانس زنجبیل و کنسانتره ازگیل، طی نگهداری در دمای یخچال، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 391-404. magiran.com/p2094234
Fahimeh Tooryan , Mohamad Reza Amiri, (2020). Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage of Chicken Fillet Coated with Chitosan, Ginger Essential Oil (Zingiber officinale) and Medlar concentrate (Mespilus germanica L.) during refrigerated storage, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 391-404. magiran.com/p2094234
فهیمه توریان، محمدرضا امیری، ارزیابی فساد شیمیایی و میکروبی فیله مرغ پوشش داده شده با کیتوزان، اسانس زنجبیل و کنسانتره ازگیل، طی نگهداری در دمای یخچال. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 391-404. magiran.com/p2094234
Fahimeh Tooryan , Mohamad Reza Amiri, Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage of Chicken Fillet Coated with Chitosan, Ginger Essential Oil (Zingiber officinale) and Medlar concentrate (Mespilus germanica L.) during refrigerated storage, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 391-404. magiran.com/p2094234
فهیمه توریان، محمدرضا امیری، "ارزیابی فساد شیمیایی و میکروبی فیله مرغ پوشش داده شده با کیتوزان، اسانس زنجبیل و کنسانتره ازگیل، طی نگهداری در دمای یخچال"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 391-404. magiran.com/p2094234
Fahimeh Tooryan , Mohamad Reza Amiri, "Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage of Chicken Fillet Coated with Chitosan, Ginger Essential Oil (Zingiber officinale) and Medlar concentrate (Mespilus germanica L.) during refrigerated storage", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 391-404. magiran.com/p2094234
فهیمه توریان، محمدرضا امیری، (1398). 'ارزیابی فساد شیمیایی و میکروبی فیله مرغ پوشش داده شده با کیتوزان، اسانس زنجبیل و کنسانتره ازگیل، طی نگهداری در دمای یخچال'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.391-404. magiran.com/p2094234
Fahimeh Tooryan , Mohamad Reza Amiri, (2020). 'Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage of Chicken Fillet Coated with Chitosan, Ginger Essential Oil (Zingiber officinale) and Medlar concentrate (Mespilus germanica L.) during refrigerated storage', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.391-404. magiran.com/p2094234
فهیمه توریان؛ محمدرضا امیری. "ارزیابی فساد شیمیایی و میکروبی فیله مرغ پوشش داده شده با کیتوزان، اسانس زنجبیل و کنسانتره ازگیل، طی نگهداری در دمای یخچال". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 391-404. magiran.com/p2094234
Fahimeh Tooryan ; Mohamad Reza Amiri. "Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage of Chicken Fillet Coated with Chitosan, Ginger Essential Oil (Zingiber officinale) and Medlar concentrate (Mespilus germanica L.) during refrigerated storage", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 391-404. magiran.com/p2094234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال