ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره صحرائیان، زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، (1398). توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال‏های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، 405-414. magiran.com/p2094235
Bahareh Sahraiyan, Zahra Sheikholeslami, Mahdi Karimi , (2020). Development of a Novel Edible Surface Coating Made by Lepidium sativum Seed Gum and Comparison of its Effect with Traditional Glazes of Sorghum Gluten-Free Bread, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), 405-414. magiran.com/p2094235
بهاره صحرائیان، زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال‏های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1398؛ 8(4): 405-414. magiran.com/p2094235
Bahareh Sahraiyan, Zahra Sheikholeslami, Mahdi Karimi , Development of a Novel Edible Surface Coating Made by Lepidium sativum Seed Gum and Comparison of its Effect with Traditional Glazes of Sorghum Gluten-Free Bread, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2020; 8(4): 405-414. magiran.com/p2094235
بهاره صحرائیان، زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، "توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال‏های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 8، شماره 4 (1398): 405-414. magiran.com/p2094235
Bahareh Sahraiyan, Zahra Sheikholeslami, Mahdi Karimi , "Development of a Novel Edible Surface Coating Made by Lepidium sativum Seed Gum and Comparison of its Effect with Traditional Glazes of Sorghum Gluten-Free Bread", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 8, no.4 (2020): 405-414. magiran.com/p2094235
بهاره صحرائیان، زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، (1398). 'توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال‏های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8(4)، صص.405-414. magiran.com/p2094235
Bahareh Sahraiyan, Zahra Sheikholeslami, Mahdi Karimi , (2020). 'Development of a Novel Edible Surface Coating Made by Lepidium sativum Seed Gum and Comparison of its Effect with Traditional Glazes of Sorghum Gluten-Free Bread', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8(4), pp.405-414. magiran.com/p2094235
بهاره صحرائیان؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ مهدی کریمی. "توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال‏های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 8 ،4 ، 1398، 405-414. magiran.com/p2094235
Bahareh Sahraiyan; Zahra Sheikholeslami; Mahdi Karimi . "Development of a Novel Edible Surface Coating Made by Lepidium sativum Seed Gum and Comparison of its Effect with Traditional Glazes of Sorghum Gluten-Free Bread", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 8, 4, 2020, 405-414. magiran.com/p2094235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال